Αναδείχτηκαν οι ανάδοχοι για μελέτες έργων αποκατάστασης ζημιών οδικών υποδομών & καθαρισμούς ρεμάτων

Στη χτεσινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης αναδείχτηκαν ανάδοχοι για μελέτες έργων, που αφορούν αποκαταστάσεις ζημιών οδικών υποδομών, αλλά και έργα καθαρισμών ρεμάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης συνολικού προϋπολογισμού 1.259.879 Ευρώ.

Πρόκειται για τις μελέτες των ακόλουθων έργων :

● Αντιμετώπιση κατολισθήσεων και αποκατάσταση προσβασιμότητας οδικού τμήματος ΒΟΑΚ – Επισκοπή – Μυριοκέφαλα», προϋπολογισμού 69.787,69 Ευρώ.
● Αντιμετώπιση βραχοπτώσεων στο οδικό τμήμα «Ρέθυμνο – Ρουσσοσπίτι και συνδεόμε-νοι δρόμοι», προϋπολογισμού 69.980,87 Ευρώ.
● Αποκατάσταση κατολισθήσεων στο δρόμο «Καρέ – Σελί- Μύρθιος», προϋπολογισμού 69.858,28 Ευρώ.
● Αντιμετώπιση κατολισθήσεων και καταπτώσεων στο οδικό τμήμα «Ρέθυμνο – Αρμένοι – Σπήλι», προϋπολογισμού 71.994,87 Ευρώ.
● Αντιμετώπιση βραχοπτώσεων στην παλαιά εθνική οδό, προϋπολογισμού 38.709,61 Ευρώ.
● Αντιμετώπιση κατολισθήσεων και αποκατάστασης προσβασιμότητας τμημάτων επαρ-χιακού οδικού δικτύου του Δήμου Μυλοποτάμου, προϋπολογισμού 69.841, 43 Ευρώ.
● Αποκατάσταση κατολισθήσεων στα οδικά τμήμα «Άγιος Κωνσταντίνος – Ρούστικα – Κα-λονύχτη – Παλαίλημνο – Σαϊτούρων – Ε.Ο 5 Κάστελλου – Άνω Βαλσαμόνερου – Σαϊτού-ρων – Ε.0.5, Άγιος Ανδρέας – Άνω Βαλσαμόνερο – Ε.0.7», προϋπολογισμού 69.575,64 Ευρώ.
● Αποκατάσταση προσβασιμότητας οδού Ασώματος –Ιερά Μονή Πρέβελη, προϋπολογι-σμού 69.971,08 Ευρώ.
● Άμεση αποκατάσταση προσβασιμότητας στο Δρόμο «Παλέ – Κοξαρέ – Ασώματος» και συνδεόμενοι δρόμοι, προϋπολογισμού 440.000 Ευρώ.

Πρόκειται για τα ακόλουθα έργα καθαρισμού ρεμάτων:

● Καθαρισμός ρεμάτων ευρύτερης περιοχής Οικισμού Αρχαίας Ελεύθερνας, προϋπολο-γισμού 74.400 Ευρώ.
● Καθαρισμός ρεμάτων πλησίον οικισμών «Γουλεδιανά, Σελλί, Καρέ, Μύρθιος, Αμπελά-κι», προϋπολογισμού 74.400 Ευρώ.
● Καθαρισμός ρεμάτων πλησίον πολισμών «Τρία Μοναστήρια», «Μικρό – Μεγάλο Μετό-χι» Δήμου Ρεθύμνης, προϋπολογισμού 70.680 Ευρώ.
● Καθαρισμός ρεμάτων ευρύτερης περιοχής οικισμού Επισκοπής Δήμου Ρεθύμνης, προ-ϋπολογισμού 70.680 Ευρώ.