ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Ενημέρωση για τους κτηνοτρόφους για τον γαλακτοκομικό τομέα

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ενημερώνονται οι κτηνοτρόφοι καθώς και οι βιολογικά πιστοποιημένοι κτηνοτρόφοι της ΠΕ Ρεθύμνης ότι σύμφωνα με την με αριθμ. 397/18235/2017 (ΦΕΚ 601/Β΄/24-2-2017) ΥΑ με θέμα «Αρμόδια Αρχή, διαδικασία και δικαιολογητικά αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π) και των Ενώσεων τους (Ε.Ο.Π) καθώς και των Ομάδων Παραγωγών (Ομ.Π)» όπως ισχύει και έπειτα από τη με αρ. 1923/96692/9-7-2018 διευκρίνιση του ΥΠΑΑΤ σε ό,τι αφορά στον γαλακτοκομικό τομέα, δίδεται η ευκαιρία σε συλλογικές δομές, των οποίων τα μέλη δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα στην παραγωγή διαφόρων ειδών γάλακτος ή κρέατος, να αναγνωριστούν, από την αρμόδια επιτροπή της ΔΑΟΚ, για τα παραγόμενα από αυτούς προϊόντα χωριστά όμως στο αγελαδινό γάλα και χωριστά στο πρόβειο και γίδινο ή βουβαλίσιο ή γαϊδουρινό γάλα.

Κατ’ εξαίρεση λόγω της ιδιαιτερότητας της γαλακτοπαραγωγού κτηνοτροφίας της χώρας μας, δύναται να αναγνωριστεί Ομάδα ή Οργάνωση Παραγωγών, που δραστηριοποιείται συγχρόνως στην παραγωγή αιγοπρόβειου γάλακτος, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι απορρέουσες από τη νομοθεσία προϋποθέσεις με τα ελάχιστα απαιτούμενα όρια να ισχύουν για το σύνολο του παραγόμενου αιγοπρόβειου γάλακτος.

Συγκεκριμένα για την αναγνώριση Ο.Π απαιτούνται κατ’ ελάχιστο 20 μέλη και 250.000 ευρώ ελάχιστη αξία εμπορευθείσας παραγωγής (τιμολόγια). Ειδικά για την αναγνώριση βιολογικής Ο.Π τα ελάχιστα απαιτούμενα όρια είναι 10 μέλη και 100.000 ευρώ (τιμολόγια). Για την αναγνώριση δε Ομάδων Παραγωγών απαιτούνται κατ’ ελάχιστο 5 φυσικά ή νομικά πρόσωπα μέλη παραγωγοί.

Διευκρινίζεται ότι η προθεσμία των αιτήσεων στήριξης υποψηφιότητας προς ένταξη στο Μέτρο 9 « Σύσταση Ομάδων και Οργ. Παραγωγών» του ΠΑΑ της Ελλάδας 2014-2020, λήγει στις 10-8-2018.