Ενημέρωση ιδιοκτητών καταστημάτων ψιλικών και περιπτέρων από την Π.Ε. Ρεθύμνης

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης θέλει να ενημερώσει τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (περίπτερα – ψιλικά) ότι:

Τα περίπτερα και τα καταστήματα ψιλικών τα οποία διαθέτουν, (εκτός των άλλων) προς πώληση τρόφιμα και ποτά εντάσσονται σύμφωνα με την Νέα Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/Οικ. 96967(ΦΕΚ2718/τ.β/08-10-2012) στις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών της κατηγορίας [iii] «Λιανικό & Χονδρικό εμπόριο – Επιχειρήσεις Λιανικής & Χονδρικής διάθεσης τροφίμων» και συγκεκριμένα:

  • Για τα καταστήματα ψιλικών που διαθέτουν τρόφιμα και ποτά λαμβάνουν άδεια πώλησής τους, από τους αρμόδιους Ο.Τ.Α (κατόπιν κατάθεσης των απαραίτητων δικαιολογητικών) μετά από γνωμοδότηση των Υγειονομικής Υπηρεσίας, όπου θα αναγράφονται τα προς πώληση είδη (τρόφιμα και ποτά).
  • Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία η άδεια πώλησης ειδών τροφίμων και ποτών στα περίπτερα, χορηγείται από τις αρμόδιες κατά τόπους Δ/νσεις Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων. Στην ανωτέρω άδεια θα πρέπει να αναγράφονται τα προς πώληση τυποποιημένα τρόφιμα και ποτά, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που προβλέπονται στο άρθρο 6 του Ν. 1043/80 (ΦΕΚ Α΄ 87).

Επισημαίνουμε ότι λόγω της ιδιαιτερότητας λειτουργίας των συγκεκριμένων επιχειρήσεων (καιρικές συνθήκες, χωροθέτηση, κατασκευή, απουσία αποθηκευτικού χώρου κ.λ.π) μπορούν να διαθέτουν ορισμένα από τα τυποποιημένα τρόφιμα και ποτά που προβλέπονται στην κατηγορία Λιανικό & Χονδρικό Εμπόριο. Ενδεικτικά αναφέρουμε την πώληση προϊόντων σοκολατοποιΐας, καραμελοποιίας, μπισκοτοποιίας, εγκυτιώμενα αναψυκτικά, μπύρες, νερά, χυμούς, γαλακτοκομικά (πλην τυροκομικών), ζελέ τυποποιημένα, τυποποιημένα σάντουιτς, παγωτά κ.λ.π, σύμφωνα μα την άδεια πώλησης που χορηγείται από τις κατά τόπους Υγειονομικές Υπηρεσίες. Επίσης σύμφωνα με τον Νόμο μπορεί να επιτραπεί μετά από απόφαση του Περιφερειάρχη και η πώληση τοπικών παραδοσιακών προϊόντων.

Για την χορήγηση της άδειας πώλησης τροφίμων & ποτών για τα Περίπτερα ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει στην οικεία Υγειονομική Υπηρεσία αίτηση στην οποία θα επισυνάπτει:

1. Φωτοτυπία της άδειας του περιπτέρου του και αν πρόκειται για μισθωμένο περίπτερο φωτοτυπία της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για το δικαίωμα μισθώσεώς του.

2. Σχεδιάγραμμα της διάταξης ψυκτικών θαλάμων (ψυγεία-καταψύκτες) και προθηκών έκθεσης των προς πώληση ειδών με αποτυπωμένο αναλυτικό διάγραμμα ροής της δραστηριότητας της επιχείρησης. Το διάγραμμα ροής θα είναι απλό και λειτουργικό (παραλαβή, τοποθέτηση προϊόντων που δεν απαιτείται ψύξη, τοποθέτηση προϊόντων που απαιτείται ψύξη, έκθεση προς πώληση).

Αναφορικά με τους ειδικούς υγειονομικούς όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας των περιπτέρων:

Επιτρέπεται η εγκατάσταση ψυκτικών θαλάμων και προθηκών έκθεσης προς πώληση έξω από το περίπτερο εντός των τετραγωνικών μέτρων που παραχωρεί ο οικείος Δήμος για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και υπό την προϋπόθεση ότι θα προστατεύονται με κατάλληλη τέντα από την έκθεση στον ήλιο, τη σκόνη και από οποιαδήποτε ανθρώπινη ενέργεια που θα εγκυμονεί κινδύνους.

Η συντήρηση των προϊόντων που απαιτούν ψύξη θα γίνεται σε ξεχωριστά ράφια, ανά είδος, κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η ψυκτική αλυσίδα του κάθε προϊόντος. Τήρηση σταθερής θερμοκρασίας για κάθε είδος σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή και η τεκμηρίωση αυτής σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 852/2004 και τον Κώδικα Τροφίμων & Ποτών.

Ειδικότερα η θερμοκρασία διατήρησης των προϊόντων σοκολάτας είναι οι 15ο C -21ο C , συνεπώς τα προϊόντα αυτά κατά τους θερινούς μήνες θα πρέπει να διατηρούνται σε ψυγείο. Η διατήρηση των παγωτών πρέπει να γίνεται σε καταψύκτη υπό σταθερή θερμοκρασία στους -18ο C η οποία θα ελέγχεται συχνά με θερμόμετρα. Εντός του καταψύκτη των παγωτών απαγορεύεται η τοποθέτηση άλλων προϊόντων. Το παστεριωμένο γάλα πρέπει να διατηρείται σε ψυγείο σε θερμοκρασία μικρότερη των 6ο C. Τα εμφιαλωμένα νερά, οι εμφιαλωμένοι και εγκυτιώμενοι χυμοί που δεν διατηρούνται σε ψυγείο θα πρέπει να τοποθετούνται σε σκιερό και δροσερό μέρος.

Τα τρόφιμα και ποτά θα πρέπει να προέρχονται από αδειοδοτημένες επιχειρήσεις.

Τα Περίπτερα καθώς επίσης και τα καταστήματα ψιλικών που έχουν άδεια πώλησης τροφίμων και ποτών σύμφωνα με τη νέα υγειονομική διάταξη, (όπως όλες ανεξαρτήτως οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών), υποχρεούνται να τηρούν αρχεία τεκμηρίωσης των διαδικασιών:

1. Αρχείο προσωπικού το οποίο περιέχει:
-Κατάσταση απασχολούμενου προσωπικού.
-Πιστοποιητικά Υγείας.
-Πιστοποιητικά εκπαίδευσης στην υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων.

2. Αρχείο νερού
-Αποδεικτικά στοιχεία τρόπου υδροδότησης (εφόσον χρειάζεται).

3. Αρχείο καθαρισμού και απολύμανσης
-Πρόγραμμα καθαρισμού.
-Χρησιμοποιούμενα καθαριστικά και απολυμαντικά.

4. Αρχείο απεντόμωσης –μυοκτονίας
-Πρόγραμμα καταπολέμησης τρωκτικών και εντόμων.

5. Αρχείο θερμοκρασιών
– Παρακολούθηση θερμοκρασιών ψυκτικών θαλάμων και θερμοθαλάμων.

6. Αρχείο προμηθευτών.

Σε περίπτωση παραβάσεων εφαρμόζεται το άρθρο 17 της Υ1γ/Γ.Π/Οικ. 96967(ΦΕΚ2718/τ.β/08-10-2012)2718/τ.Β/8-10-2012) Υ.Α, όπως ισχύει. Για τα ήδη λειτουργούντα περίπτερα/ψιλικά ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 18 της ανωτέρω Υ.Α, όπως ισχύει.