ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Έργα από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ρεθύμνης στην επαρχιακή οδό Λούτρα – Βιράν Επισκοπή

Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ανακοινώνεται  ότι στο πλαίσιο της εργολαβίας «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ Ο∆ΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟ∆ΩΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ», Υποέργο (νέο): «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ∆ΡΟΜΟ  ΛΟΥΤΡΑ-ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΟΙ ∆ΡΟΜΟΙ» στην επαρχιακή οδό 32 Λούτρα – Βιράν Επισκοπή στο αριστερό ρεύμα κυκλοφορίας εκτελούνται σε τρία σημεία εργασίες κατασκευής τοιχίων αντιστήριξης για την αποκατάσταση καθιζήσεων της οδού.  

Παρακαλούνται οι διερχόμενοι οδηγοί  να δείχνουν την απαραίτητη προσοχή καθόλη την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.