Υποχρέωση αυτοαπογραφής επιχειρήσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)

Το Επιμελητήριο Ρεθύμνης, με την ιδιότητα της Υπηρεσίας Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) υπενθυμίζει στις επιχειρήσεις με τις παρακάτω νομικές μορφές, που έχουν συσταθεί πριν από τις 4/4/2011, ανεξάρτητα αν είναι ή όχι μέλη του Επιμελητηρίου, ότι θα πρέπει να αυτοαπογραφούν στο Γ.Ε.ΜΗ, σε καθορισμένες προθεσμίες.

Η υποχρέωση αυτοπογραφής προβλέπεται από τις Υπουργικές αποφάσεις Κ1-941/2012 (ΦΕΚ 1468/Β/3-5-12) και Κ1-1136/2012 (ΦΕΚ 1766/Β/30-5-12) που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 3ου και 4ου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 18 του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/2005), όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 15 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012).

Υποχρέωση αυτοαπογραφής έχουν συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα, σε συγκεκριμένες προθεσμίες, ως εξής:
α) Οι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και οι ανώνυμες εταιρίες, των οποίων η σύσταση έχει γίνει ΠΡΙΝ τις 4/4/2011, πρέπει να απογραφούν από 2/7/2012 έως και 30/9/2012.
β) Οι ομόρρυθμες εταιρίες και οι ετερόρρυθμες εταιρίες, των οποίων η σύσταση έχει γίνει ΠΡΙΝ τις 4/4/2011, πρέπει να απογραφούν από 23/7/2012 έως και 11/10/2012.
γ) Οι αστικοί συνεταιρισμοί, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι πιστωτικοί και αλληλασφαλιστικοί, των οποίων η σύσταση έχει γίνει ΠΡΙΝ τις 4/4/2011, πρέπει να απογραφούν από 12/10/2012 έως και 31/10/2012.
δ) Τα υποκαταστήματα αλλοδαπών α.ε και ε.π.ε. των οποίων η έναρξη οικονομικής δραστηριότητας έχει γίνει ΠΡΙΝ τις 4/4/2011 πρέπει να απογραφούν από 12/10/2012 έως και 31/10/2012.

Ο υπόχρεος υποβάλλει αίτηση-δήλωση μέσω του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ. www.businessportal.gr Την σχετική δήλωση θα την υποβάλλουν τα πρόσωπα που έχουν για την εταιρεία την ευθύνη υποβολής στοιχείων στο Taxis, που διαθέτουν δηλαδή τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxis για λογαριασμό της εταιρείας.

Συνέπειες μη τήρησης των προθεσμιών:
Αν υπόχρεος παραλείψει την εγγραφή του στο Γ.Ε.ΜΗ. ή υποβάλει ανακριβή στοιχεία εντός της τασσόμενης από την ΥΑ Κ1-1136/30.5.2012 κατά περίπτωση προθεσμίας, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 17 του ν. 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ήτοι πρόστιμο που κυμαίνεται από 600 έως 30.000 ευρώ, με την επιφύλαξη περαιτέρω κυρώσεων.

Περισσότερες πληροφορίες στο Επιμελητήριο Ρεθύμνης, τηλ. 28310 22214