ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗ

Με υποχρεωτική την χρήση μάσκας συνεδριάζει την Τρίτη το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης την Τρίτη 11 Αυγούστου 2020 και ώρα 13:00 μ.μ.στο ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ – αίθουσα ΜΙΝΩΣ (οδός Υγείας αρ. 2, Ηράκλειο), σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020.

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και μετις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως ισχύει), είναι:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη

Α1. Ψηφίσματα φορέων. 

Β. Απάντηση σε Επερωτήσεις:

Β1. του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Δανδουλάκη Κωνσταντίνου με θέμα:

«Επιπτώσεις από τον κορωνοϊό στην Περιφέρεια Κρήτης – διαχείριση της επόμενης ημέρας».

Β2. της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Κρήτης» με θέμα:

«Το έργο της μεταφοράς ασθενών με Covid, από τα ξενοδοχεία διαμονής τους, στα ξενοδοχεία καραντίνας».

Γ. Συζήτηση επί της πρότασης της Λαϊκής Συσπείρωσης  με θέμα:

«Προστασία του φαραγγιού της Κανδάνου – Κατάργηση της λατομικής περιοχής Καντάνου των 347,893 στρ. και τροποποίηση – περιορισμό της αυστηρά στα 59,598 στρ. μέχρι το τέλος λειτουργίας του υφιστάμενου λατομείου».

1. ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1.1 Πέμπτη (5η) Τροποποίηση Σχεδίου Δράσης της Περιφέρειας Κρήτης και των Περιφερειακών Ενοτήτων έτους 2020, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ. 

-(εισηγήτρια η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ κα Δασκαλάκη Χρυσούλα).

2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

2.1 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Β΄ τριμήνου 2020, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 164486/31-07-2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ.

2.2 Καταστροφή – ανακύκλωση άχρηστου υλικού, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ.

– (εισηγήτρια για τα θέματα 2.1 και 2.2 η Γενική Δ/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας κα Ραπτάκη Μαρία).

2.3 Συμβάσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη εποχικών ή άλλων παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με την εισήγηση της ΔιεύθυνσηςΔιοίκησης ΠΚ

2.4 Έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού στην Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2020 σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοίκησης ΠΚ.

2.5 Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2021, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοίκησης ΠΚ.

– (εισηγήτρια των με αριθμ. 2.3, 2.4 και 2.5 θεμάτων η Προϊσταμένη Δ/νσης Διοίκησης ΠΚ κα Γαβρήλου Βασιλική). 

2.6 Τροποποίηση του Προϋπολογισμού δράσεωνΠολιτισμού και Αθλητισμού Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 164573/31-07-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωνικης Μεριμνας ΠΚ.                                                                                    

(εισηγητής του αριθμ. 2.6 θέματος ο κ. Φασουλάκης Κωνσταντίνος Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού & Αποδήμου Ελληνισμού)

2.7 Αξιοποίηση ακινήτου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη θέση Πλακούρια του Δήμου Ιεράπετρας από την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, σύμφωνα με με το αριθμ. πρωτ. 153793/-17-07-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  ΠΕ Λασιθίου. 

– (εισηγητής για το αριθμ.  2.7 θέμα ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου  κ. Γουλιδάκης Γιάννης). 

2.8 Εξαίρεση από τον περιορισμό άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος του Ειδικού Συνεργάτη της  Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης Πολυχρονάκη Ιωάννη, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 165932/31-07-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Ρεθύμνου. 

– (εισηγήτρια για το αριθμ. 2.8 θέμα η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου κα. Λιονή Μαρία).

2.9 Ορισμός εκπροσώπων του ΠΣ (τακτικό και αναπληρωματικό μέλος) για τη συγκρότηση στην ΠΕ Λασιθίου της επιτροπής αρθ 3 παρ 2 του Ν. 2734/5-8-1999 (ΦΕΚ 161 Α’): «Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 136409/01-07-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Λασιθίου.

– (εισηγητής για το αριθμ.  2.9 θέμα ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης κ. Μπαριτάκης Παύλος).

3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

3.1 Λήψη προσωρινών μέτρων (κλείσιμο οδού) και εκτροπή της κυκλοφορίας στη πρωτεύουσα επαρχιακή οδό 25 (Πέραμα – Πάνορμο) της Π.Ε Ρεθύμνου , με σκοπό την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕ Τ. ΚΑ 2013ΕΠ4020001», Υποέργο (νέο): «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Φ ΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2019», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.135982/01-07-2020 έγγραφο της Δ/νης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου.

– (εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου κα. Λιονή Μαρία).

4. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

4.1 Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Αποκορώνου με αντικείμενο την «ΑΣΚΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ: 1. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΙΕΣ ΤΩΝ 13 ΚΑΙ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, Προϋπολογισμού 230.000,00 €, 2. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΙΕΣ ΤΩΝ 13 ΚΑΙ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, Προϋπολογισμού 2.530.000,00 €, 3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Δ.Ε ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΩΝ 13 ΚΑΙ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, Προϋπολογισμού 2.350.000,00 €.», άνευ οικονομικού ανταλλάγματος,σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 167138/4-8-2020έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.

(- εισηγητής για το αριθμ.  4.1 θέμα ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων κ. Καλογερής Νικόλαος). 

4.2 Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ιεράπετρας, για την «Παραχώρηση χρήσης του μηχανήματος έργου ΜΕ 5138 ΚΥ Ισοπεδωτή Γαιών (grader) από την Περιφέρεια Κρήτης / ΠΕ Λασιθίου στο Δήμο Ιεράπετρας»,  σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 164553/31-07-2020 έγγραφο της Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Λασιθίου 

– (εισηγητής για το αριθμ.  4.2 θέμα ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου  κ. Γουλιδάκης Γιάννης). 

5. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

5.1 Έγκριση διαδικασίας υποβολής προτάσεων προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υποστήριξη του έργου «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου ΝΑTURA 2000, των ειδών των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα» με ακρωνύμιο LIFE IP 4 NATURA, στο οποίο η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει ως εταίρος, σύμφωνα με την σχετική εισήγηση.

– (εισηγητής για το αριθ. 5.1 θέμα ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης κ. Μπαριτάκης Παύλος).