«Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.) Επιχειρήσεων» Έτους 2020 – Διαδικασία υποβολής αιτήσεων της Κρήτης

Το Επιμελητήριο Ρεθύμνης ενημερώνει τις επιχειρήσεις του Ρεθύμνου ότι στο πλαίσιο του εξορθολογισμού και της επέκτασης του μέτρου του Μ.Ι. επιχειρήσεων, σύμφωνα με την 2713/17-9-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση , προβλέπεται η συμμετοχή των επιχειρήσεων της Κρήτης με συγκεκριμένους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) οι οποίοι περιγράφονται αναλυτικά στην ανωτέρω Κοινή Απόφαση.

Οι περίοδοι επιλεξιμότητας των δαπανών για χρηματοδότηση και τα χρονικά διαστήματα υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης είναι:

1η Φάση Χρηματοδότησης
Περίοδος επιλεξιμότητας δαπανών για χρηματοδότηση: 1-1-2020 έως 30-6-2020
Περίοδος υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης: 24-9-2020 έως 30-10-2020

2η Φάση Χρηματοδότησης
Περίοδος επιλεξιμότητας δαπανών για χρηματοδότηση: 1-7-2020 έως 31-12-2020
Περίοδος υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης: 4-1-2021 έως 5-2-2021

Η ενέργεια εγγραφής μέσω της αίτησης συμμετοχής και η ενέργεια αίτησης χρηματοδότησης των δικαιούχων διενεργείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (http://metaforikoisodynamo.gr/ ) της Δράσης. Το Καταβαλλόμενο Μεταφορικό Κόστος καταβάλλεται στους δικαιούχους κατόπιν υποβολής αίτησης, διασταύρωσης των στοιχείων τους, επεξεργασίας των σχετικών δικαιολογητικών και πιστοποίησης του ύψους που αναλογεί στον εκάστοτε δικαιούχο.

Οι επιχειρήσεις που δικαιούνται να λάβουν μέρος στην δράση του Μεταφορικού Ισοδύναμου, υποβάλουν τις αιτήσεις συμμετοχής χρησιμοποιώντας τους κωδικούς εισόδου του TAXIS.

Συγκεκριμένα, ακολουθούνται τα εξής βήματα:

 1. Είσοδος δικαιούχου στο σύστημα:
  Mέσα από την ιστοσελίδα https://metaforikoisodynamo.gr/ Επιλέγεται το κουμπί «Είσοδος» και στη συνέχεια πληκτρολογούνται οι κωδικοι taxisnet. Ο δικαιούχος χρησιμοποιεί για την εγγραφή και είσοδό του στο σύστημα τα στοιχεία username και password του ΤΑXIS.
 2. Αίτηση Συμμετοχής δικαιούχου & Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων
  Με την είσοδό στο σύστημα προσυμπληρώνονται πεδία της φόρμας υποβολής για κάθε δυνητικό δικαιούχο και διενεργείται αυτόματα έλεγχος πληρότητας των τυπικών προϋποθέσεων, βάσει των στοιχείων της επιχείρησης που είναι καταχωρημένα στο TAXIS.
  Ο δικαιούχος καλείται να συμπληρώσει ορισμένα κενά πεδία, όπως αναφέρονται στο έντυπο της Αίτησης Συμμετοχής και να αποδεχθεί τους όρους της Υπεύθυνης Δήλωσης με συμπλήρωση εντός του συστήματος. Οι δυνητικοί δικαιούχοι που δεν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις ενημερώνονται αυτόματα από το σύστημα, κατά τη συμπλήρωση της αίτησής τους, για τη μη δυνατότητα οριστικής υποβολής της αίτησης.
 3. Συμμετοχή στη δράση
  Με την οριστικοποίηση της αίτησης, το σύστημα ενημερώνει το δικαιούχο για την εγγραφή του στην Δράση, εκδίδεται Μοναδικός Αριθμός Νησιωτικής επιχείρησης (ΜΑΝ) και κατοχυρώνεται το δικαίωμα υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στη δράση. Κατόπιν της οριστικοποίησης της αίτησης συμμετοχής στη δράση, ο δικαιούχος προβαίνει στην καταχώρηση των απαιτούμενων στοιχείων τεκμηρίωσης της αιτούμενης χρηματοδότησης (παραστατικά τιμολόγησης, παραστατικά πληρωμής, οικονομικά στοιχεία επιχείρησης, κ.α.), στη συμπλήρωση και αποδοχή των όρων της Υπεύθυνης Δήλωσης (Υ/Δ) σχετικά με τον έλεγχο των ενισχύσεων ήσσονος Σημασίας (Κανονισμός DE MINIMIS) εντός του συστήματος και τέλος στην οριστικοποίηση της αίτησης στο σύστημα.

Περισσότερες πληροφορίες και πληροφοριακό υλικό στον σύνδεσμο: https://metaforikoisodynamo.gr/InfoMaterial
Αρμόδιος φορέας για την Περιφέρεια Κρήτης:
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Τηλ. 2810 302400 και 2810 302411 (κ. Γ. Μαυράκης) info@ank.gr Ιστοσελίδα: www.ank.gr