ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Π.Ε. Ρεθύμνης: Αιτήσεις για άδεια αλίευσης τόνου και ξιφία

Το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, υπενθυμίζει στους πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, σύμφωνα με την ΥΑ 5632/2015(ΦΕΚ 2151/Β/2015) που αφορά στους όρους και προϋποθέσεις  άσκησης αλιείας των άκρως μεταναστευτικών ειδών κόκκινου τόνου, μακρύπτερου τόνου και ξιφία και την με αρ. 3380/86293/17(ΦΕΚ 3214/Β/2017 τροποποίηση της  και την ΥΑ 4023/2014(ΦΕΚ 1307/Β/2014) που αφορά στους όρους και προϋποθέσεις για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη τα ακόλουθα:

– Η προθεσμία για να καταθέσουν αιτήσεις  για χορήγηση άδειας αλίευσης κόκκινου τόνου για το έτος 2019  λήγει στις 10 Σεπτεμβρίου 2018.Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά, που απαιτούνται, υποβάλλονται  στην Υπηρεσία μας.

    – Η προθεσμία για να καταθέσουν αιτήσεις για χορήγηση άδειας αλίευσης ξιφία και μακρύπτερου τόνου για το έτος 2019 λήγει στις 31 Οκτωβρίου  2018.

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης της αλιευτικής Δραστηριότητας (ΟΣΠΑ),είτε από τον πλοιοκτήτη, είτε από αρμόδιο υπάλληλο του τμήματος Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας  Ρεθύμνης μετά από εξουσιοδότηση του πλοιοκτήτη.

    – Για τη χορήγηση νέας άδειας άσκησης αλιείας στα διεθνή ύδατα, η αίτηση θα πρέπει να υποβάλλεται  ένα μήνα, πριν λήξει η προηγούμενη άδεια. Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης της αλιευτικής Δραστηριότητας (ΟΣΠΑ),είτε από τον πλοιοκτήτη, είτε από αρμόδιο υπάλληλο του τμήματος Αλιείας της ΔΑΟΚ Ρεθύμνου μετά από εξουσιοδότηση του πλοιοκτήτη.

Για πληροφορίες όσον αφορά στους όρους, τις προϋποθέσεις  και τα δικαιολογητικά, που απαιτούνται κατά περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν  στα τηλέφωνα 2831343814 και 2831343813