Παραλαβή των Κρατικών Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου 2017

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ενημερώνουμε τους επιτυχόντες των Εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού
Γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου 2017 ότι τα Πιστοποιητικά τους βρίσκονται στην
Υπηρεσία μας (οδός Καλλιρόης Παρρέν-Σιγανού 4, 2ος όροφος, τηλ. επικοινωνίας
28310 52452), απ’ όπου και μπορούν να τα παραλάβουν αυτοπροσώπως ή μέσω
των νομίμων κηδεμόνων τους και εκπροσώπων τους (εφόσον είναι ανήλικοι) ή με
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους (με υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη με «το γνήσιο
της υπογραφής», ως ο νόμος ορίζει) προσκομίζοντας το δελτίο εξεταζόμενου ή την
αστυνομική τους ταυτότητα.