ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ενημερώνουμε τους επιτυχόντες των Εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού
Γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου 2017 ότι τα Πιστοποιητικά τους βρίσκονται στην
Υπηρεσία μας (οδός Καλλιρόης Παρρέν-Σιγανού 4, 2ος όροφος, τηλ. επικοινωνίας
28310 52452), απ’ όπου και μπορούν να τα παραλάβουν αυτοπροσώπως ή μέσω
των νομίμων κηδεμόνων τους και εκπροσώπων τους (εφόσον είναι ανήλικοι) ή με
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους (με υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη με «το γνήσιο
της υπογραφής», ως ο νόμος ορίζει) προσκομίζοντας το δελτίο εξεταζόμενου ή την
αστυνομική τους ταυτότητα.