Ενημερώνουμε τους επιτυχόντες των Εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού
Γλωσσομάθειας περιόδου Δεκεμβρίου 2017, ότι τα Πιστοποιητικά τους βρίσκονται
στην Υπηρεσία μας (οδός Καλλιρόης Παρρέν-Σιγανού 4, 2ος όροφος, τηλ.
επικοινωνίας 28310 52452), απ’ όπου και μπορούν να τα παραλάβουν
αυτοπροσώπως ή μέσω των νομίμων κηδεμόνων τους και εκπροσώπων τους
(εφόσον είναι ανήλικοι) ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους (με υπεύθυνη
δήλωση, θεωρημένη με «το γνήσιο της υπογραφής», ως ο νόμος ορίζει)
προσκομίζοντας το δελτίο εξεταζόμενου ή την αστυνομική τους ταυτότητα.

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου