ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗ

Πρόγραμμα “Διατήρησης απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων”από τη ΔΑΟΚ της Π.Ε. Ρεθύμνης

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. 079833/24-10-11 ΚΥΑ με θέμα τις Αγροπεριβαλλοντικές ενισχύσεις και στα πλαίσια του Μέτρου 2.1.4 της δράσης 3.1 «Διατήρηση Aπειλούμενων Αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων» δίδεται δικαίωμα σε όλους τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς, που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις, να συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Διευκρινίζεται ότι δικαιούχοι είναι όσοι:

  • είναι φυσικά πρόσωπα που λαμβάνουν από την απασχόληση τους σε αγροτική δραστηριότητα το 35% τουλάχιστον του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος
  • είναι νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν από την απασχόληση τους σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος
  • είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ)
  • έχουν υποβάλει Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ) για το έτος 2011
  • δεν έχουν ενταχθεί οι ίδιοι ή οι σύζυγοι αυτών στο καθεστώς της Πρόωρης Συνταξιοδότησης

Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αφορά αρσενικά και θηλυκά ιπποειδή ηλικίας άνω των 6 μηνών.

Στόχος της δράσης 3.1 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του μέτρου 2.1.4 είναι η οικονομική στήριξη των αγροτών, προκειμένου να διατηρήσουν τον αριθμό των απειλούμενων από εγκατάλειψη αυτόχθονων φυλών αγροτικών.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την Αίτηση Ενίσχυσης είναι:

1. Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σύμφωνα με έντυπο που διατίθεται από τη μηχανογραφική βάση
2. Άδεια Ίδρυσης – Λειτουργίας της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης. Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί η Άδεια Λειτουργίας κατατίθεται η Άδεια Ίδρυσης και αντίγραφο της αίτησης για έκδοση της Άδειας Λειτουργίας. Αν όμως δεν έχει εκδοθεί ούτε η Άδεια ίδρυσης τότε κατατίθεται αντίγραφο της αίτησης έκδοσης της Άδειας Ίδρυσης στην ΔΑΟΚ.
3. φωτοτυπία ταυτότητας δύο όψεων
4. Αντίγραφα παραστατικών νόμιμης κατοχής των αγροτεμαχίων-βοσκοτόπων τα οποία περιλαμβάνονται στην Α.Ε.Ε 2011
5. Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) πενταετούς διάρκειας
6. αντίγραφο πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου
7. Καταστατικό σύστασης της εταιρείας προκειμένου για νομικά πρόσωπα
8. Βεβαίωση εγγραφής στα Γενεαλογικά Βιβλία της φυλής ή Γενεαλογικά πιστοποιητικά που εκδίδονται από το αρμόδιο Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων για τα ζώα που περιλαμβάνονται στην αίτηση ενίσχυσης.

Σημειώνεται ότι όλα τα αντίγραφα παραστατικών πρέπει να είναι νομίμως επικυρωμένα.

H δράση 3.1 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» μπορεί να συνδυαστεί με τη δράση 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία» για το ίδιο τμήμα της εκμετάλλευσης.

Στην αίτηση ενίσχυσης δεν δύναται να συμπεριληφθούν βοσκότοποι και ζώα που δεν είναι δηλωμένα στην ΑΕΕ του 2011 του ενδιαφερόμενου. Τα προτεινόμενα προς ένταξη ζώα πρέπει να εξασφαλίζουν σταθερής έκτασης βοσκότοπο για όλη τη διάρκεια της πενταετίας. Επίσης στον συγκεκριμένο βοσκότοπο τηρείται η προβλεπόμενη από την ΚΥΑ πυκνότητα βόσκησης όπως αυτή προσδιορίζεται από τα δηλωθέντα ζώα. Τα υπό ένταξη βοσκοτόπια αυτά θα πρέπει να κατέχονται νόμιμα και να έχουν ελάχιστη έκταση 0,5 στρέμμα, η οποία δεν πρέπει να μειώνεται σε όλη τη διάρκεια της περιόδου δέσμευσης. Επίσης διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που δηλωθούν βοσκοτόπια εκτός Π.Ε Ρεθύμνης τότε είναι απαραίτητο να υποβληθεί και δεύτερη Άδεια Ίδρυσης – Λειτουργίας για τα εκτός Νομού βοσκοτόπια.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν προεκτυπωμένη αίτηση ενίσχυσης πλήρως συμπληρωμένη στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ή στα Κέντρα Ελέγχου και Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Ελέγχου Λιπασμάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ) ή στις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ) λαμβάνοντας ηλεκτρονικό πρωτόκολλο. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στις οικείες ΕΑΣ ή στα ΚΕΠΠΥΕΛ μετά την καταχώρησή τους στο μηχανογραφικό σύστημα, διαβιβάζονται εντός 10 εργάσιμων ημερών στην ΔΑΟΚ Ρεθύμνης με ευθύνη τους.
Περίοδος υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης ορίζεται η περίοδος από 19/3/2012 έως 4-5-2012.