ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Προσλήψεις λόγω κορονοϊού στη Π.Ε. Ρεθύμνης

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από την ΠΕΡ για την αντιμετώπιση των απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών λόγω Κορωνοϊού

Η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οχτώ (8) μηνών, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την αντιμετώπιση των απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, εξαιτίας της ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων, λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, που προκύπτουν από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19. Αναλυτικά οι ειδικότητες είναι:

  • ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων
  • ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας,
  • ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας,
  • δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΤΕ Νοσηλευτών
  • δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων, και
  • ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (Παράρτημα Β’) και να την υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (katrin@crete.gov.gr).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), και ορίζεται από Τετάρτη 02.12.2020 έως και Παρασκευή 11/12/2020 και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που αναγράφει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την ανακοίνωση, το «Παράρτημα Α’», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με την ανακοίνωση και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής  καθώς και την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής («Παράρτημα Β’»),  μέσω του δικτυακού τόπου της Περιφέρειας Κρήτης (www.crete.gov.gr.)