ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο: Ενημέρωση για την εγγραφή στο Φυτοϋγειονομικό Μητρώο Επαγγελματιών

Ενημέρωση από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης για την εγγραφή στο Φυτοϋγειονομικό Μητρώο Επαγγελματιών του άρθρου 6 του Π.Δ. 37/2021 (Α 97) & την επικαιροποίηση στοιχείων

Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ανακοινώνονται τα ακόλουθα:

  1. Όσοι ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 13 του Π.Δ. 365/2002 (ΦΕΚ Α΄307) διατηρούν τον ίδιο αριθμό στο επίσημο μητρώο επαγγελματιών/υπευθύνων επιχείρησης, προσθέτοντας στην αρχή του αριθμού του μητρώου το κατά ISO πρόθεμα της χώρας (GR ) σύμφωνα με το άρθρο 67 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031.
  2. Οι επαγγελματίες πρασίνου (π.χ. εργολήπτες έργων πρασίνου) οι οποίοι προμηθεύουν φυτά ή φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα, στο πλαίσιο της σύμβασης τους για την κατασκευή ενός έργου πρασίνου, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/2031, θεωρούνται επαγγελματίες υπόχρεοι εγγραφής στο νέο φυτοϋγειονομικό μητρώο επαγγελματιών.
  3. Ο επαγγελματίας που εισάγει, διακινεί φυτά ή φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα μέσω διαδικτύου απαιτείται να εγγραφεί στο νέο επίσημο μητρώο επαγγελματιών/υπευθύνων επιχείρησης .
  4. Όσοι από τους επαγγελματίες ζητούν από τις αρμόδιες Αρχές την έκδοση πιστοποιητικών που αναφέρονται στα άρθρα 100, 101 και 102 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 έχουν την υποχρέωση εγγραφής στο νέο επίσημο μητρώο επαγγελματιών/υπευθύνων επιχείρησης .
  5. Οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο επαγγελματιών πρέπει να τηρούν αρχεία, για τις εγκαταστάσεις από τις οποίες προμηθεύονται φυτά καθώς και για τις εγκαταστάσεις στις οποίες προμηθεύουν φυτά για περίοδο τουλάχιστον 3 ετών και να εφαρμόζουν συστήματα και διαδικασίες ιχνηλασιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031.
  6. Εξαιρούνται από την υποχρέωση εγγραφής στο νέο επίσημο μητρώο επαγγελματιών/υπευθύνων επιχείρησης:
  • Οι επαγγελματίες που προμηθεύουν αποκλειστικά και απευθείας στους τελικούς χρήστες μικρές ποσότητες φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων με μέσα διαφορετικά από τις συμβάσεις πωλήσεων εξ αποστάσεως.
  • Οι επαγγελματίες που προμηθεύουν αποκλειστικά και απευθείας στους τελικούς χρήστες μικρές ποσότητες σπόρων εκτός από εκείνους που αναφέρονται στο άρθρο 72 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031.
  • Οι επαγγελματίες που η δραστηριότητά τους σχετικά με τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα περιορίζεται στη μεταφορά τους για άλλον επαγγελματία.
  • Οι επαγγελματίες που η δραστηριότητά τους αφορά τη μεταφορά αντικειμένων κάθε είδους με τη χρήση ξύλινων μέσων συσκευασίας.

Τονίζουμε ότι η μη εγγραφή των υπόχρεων στο μητρώο και η μη επικαιροποίησή του συνιστούν φυτοϋγειονομική παράβαση, σύμφωνα με το άρθρο 10 του π.δ.37/2021(Α94) καθώς και του ν.2147/1952(Α155), όπως ισχύει. Στους παραβάτες επιβάλλονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με τα άρθρα 34α και 35 του ν.2147/1952(Α 155).

Στην σχετική ιστοσελίδα του ΥΠΠΑΑΤ που αναφέρεται στο φυτοϋγειονομικό μητρώο θα βρείτε την σχετική αίτηση «Αίτηση εγγραφής, τροποποίησης εγγραφής στο Επίσημο Μητρώο επαγγελματιών σε επεξεργάσιμη μορφή»

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής στα τηλέφωνα: 28313 43833 και 43820.