Από τον Αϊνά στην Πλώρη: Ιστιοφόρα του 18ου και 19ου αιώνα. Περιοδική Έκθεση στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών