Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης

περιφέρεια κρητης 640Υπό την προεδρία της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου Μαρίας Λιονή θα συνεδριάσει την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2015 η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης.

Η συνεδρίαση, στη Περιφέρεια Κρήτης, θα ξεκινήσει στις 12 το μεσημέρι με τα παρακάτω θέματα:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου

Β. Θέματα ημερήσιας διάταξης:
(σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»):

1. Έγκριση διακήρυξης δημοπρασίας, διάθεσης πίστωσης και σύστασης επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Επείγουσες εργασίες στο Ε.Ο.Δ. Κρήτης (Περιφέρεια Κρήτης), 9ο Υποέργο (νέο): Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού Ε.Ο.Δ. Κρήτης», προϋπολογισμού 700.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) της ΣΑΕΠ 502 με Κ.Α. 2014ΕΠ50200006, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 94235/31-7-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ.
2. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: ”ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΒΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ”, Αναδόχου: «Κ/Ξ ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ ΠΑΡΙΣ – ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ -ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ», σύμφωνα με το 93509/29-7-2015 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.
3. Έγκριση 14ης Συμπληρωματικής Απόφασης Συνδιοργανώσεων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου για τους τομείς Πολιτισμού – Αθλητισμού 2015, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου.
4. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 600€ (με ΦΠΑ) για τη φιλοξενία δημοσιογράφου από το διεθνές ενημερωτικό τηλεοπτικό κανάλι “Euronews” με σκοπό τη δημιουργία ρεπορτάζ για την Κρήτη από 5 έως 7/9/2015, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 341/29-7-2015 έγγραφο του Τμήματος Τουρισμού Π.Ε. Ηρακλείου.
5. Έγκριση δαπάνης α. για συνδιοργάνωση εκ μέρους της ΠΚ θεματικού σεμιναρίου στην 13η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων (OPEN DAYS 2015) και β. για μετακίνηση και συμμετοχή στην 13η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων (OPEN DAYS 2015), σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Π.Κ.
6. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή με παρουσίαση στο 2ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Θεσσαλίας, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Π.Κ.
7. Έγκριση Προγράμματος Συνδιοργανώσεων ΠΕ Λασιθίου (5η συμπληρωματική) για τους τομείς Πολιτισμού – Αθλητισμού έτους 2015, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 2148/30-7-2015 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Λασιθίου.
8. Κατακύρωση αποτελέσματος ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού του κτιρίου (Υποέργο 3) του έργου «Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Λασιθίου (Πρώην Παιδόπολη Νεάπολης Λασιθίου) – Βελτιώσεις κτιριακών υποδομών και προμήθεια εξοπλισμού», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου.
9. Έγκριση 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού του κτιρίου (Υποέργο 2) του έργου Γηροκομείο (Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων) Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας και Χερρονήσου», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου.
10. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών της ΠΕ Λασιθίου σχετικά με τις ενστάσεις των εταιρειών α) Ζουμπουλάκης Προμήθειες Α.Ε και β) Ι. Βαμβάτσικος Α.Τ.Ε. στο διαγωνισμό για τη «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού του κτιρίου (Υποέργο 5) του έργου Γηροκομείο (Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων) Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας και Χερρονήσου», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου.
11. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες της ΠΕ Λασιθίου, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου.
12. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες των Διευθύνσεων ΠK και ΠΕ Ηρακλείου, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.K.
13. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης οικοπέδου της Περιφέρειας Κρήτης, στο Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης για δέκα (10) χρόνια, με σκοπό την στέγαση Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.K.
14. Αποδοχή του πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό της αρ. 42862/02.04.2015 διακ/ξης για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2015 στην Περιφέρεια Κρήτης και β) Δικαιολογητικά κατακύρωσης ισοτιμίας για τα τμήματα Ρουσοχώρια (Π.Ε. Ηρακλείου) – Αγίας Τριάδας – Απιδίων (Π.Ε. Λασιθίου), σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.K.
15. Αποδοχή πρακτικού της επαναληπτικής διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ανάθεση υλοποίησης του έργου «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2015 στην Περιφέρεια Κρήτης» στα τμήματα Ιεράπετρας και Κάτω Χωριού της Π.Ε. Λασιθίου», σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.K.
16. Αποδοχή πρακτικού Επιτροπής Ενστάσεων του αρθρ.15 του Π.Δ. 118/2007 και Προσφυγών του αρθρ. 3 παρ.2 του Ν.2522/1997, για την εξέταση της προσφυγής του Χατζηδάκη Αντωνίου, η οποία κατατέθηκε κατά την διαγωνιστική διαδικασία του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2015 στην Περιφέρεια Κρήτης» (αρ. διακήρυξη 42862/2015), σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.K.
17. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες των Διευθύνσεων της ΠΕ Χανίων, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Χανίων.
18. Τροποποίηση της αριθμ. 180/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ΠΚ, που αφορά Συνδιοργανώσεις Πολιτισμού της ΠΕ Χανίων, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Χανίων.
19. Παράταση της αριθ. 24/12-9-2014 σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων όπου στεγάζονται οι Διευθύνσεις της ΠΕ Χανίων, σύμφωνα με το αρθρ. 49 του Ν. 4325/2015, και την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Χανίων.
20. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες των Διευθύνσεων της ΠΕ Ρεθύμνου, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού- Οικονομικού ΠΕ Ρεθύμνου.
21. Συνδιοργάνωση πολιτιστικών και Αθλητικών Εκδηλώσεων της ΠΕ Ρεθύμνου, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Ρεθύμνου.
22. Έγκριση μετακινήσεων, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση.