ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Στις 15 Ιουλίου λήγει η προθεσμία για τις αντιρρήσεις επί των δασικών χαρτών

Η Διεύθυνση Δασών Ρεθύμνου ενημερώνει τους πολίτες ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αντιρρήσεων κατά του δασικού χάρτη ΠΕ Ρεθύμνου και των αιτήσεων διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων είναι η 15η Ιουλίου 2022 ημέρα Παρασκευή (άρθρο 147 Νόμος 4938/2022 – Α109/6-6-2022).

Τονίζεται ότι οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στο Δασικό Χάρτη εκτάσεων.

Επισημαίνουμε ότι εφόσον οι πολίτες διαφωνούν με τον χαρακτήρα που αποδίδει ο Χάρτης στην έκτασή τους έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αντιρρήσεις. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή των αντιρρήσεων (μέχρι 15/7/2022) και μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών το αργότερο θα πρέπει να αποστείλουν τον σχετικό φάκελο στη Δ/νση Δασών Ρεθύμνου.

Ο φάκελος θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο:

  • εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο το αντίγραφο της φόρμας αντιρρήσεων, όπως εκδίδεται από την ηλεκτρονική εφαρμογή
  • τα στοιχεία που αποδεικνύουν την καταβολή του ειδικού τέλους ή/και το αποδεικτικό υποβολής αντίρρησης, που εκδίδεται από την ηλεκτρονική εφαρμογή
  • το έννομο συμφέρον.

Οι πολίτες που έχουν εκκρεμείς υποθέσεις στην Τεχνική Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων ΠΕ Ρεθύμνης και εκκρεμείς αιτήσεις πράξεων χαρακτηρισμού θα πρέπει με αίτησή τους προς τη Διεύθυνση Δασών Ρεθύμνου (ΣΥΑΔΧ) να ζητήσουν να υποβληθεί ηλεκτρονικά η αντίρρησή τους προς την Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων ΑΤΕΛΩΣ.