ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Συνεδριάζει την Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμαρίου

Την Παρασκευή 5-8-2022 και ώρα 14:00 θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρίου, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 της Π.Ν.Π. και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184 παρ.1 του ν.4635/2019.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Εκτέλεση εργασιών από τους Ο.Τ.Α. της χώρας για την αντιμετώπιση του
  φαινομένου της λειψυδρίας – υποέργο: Κατασκευή Δικτύου Ύδρευσης και Επισκευή Δεξαμενών Ύδρευσης στην Κοινότητα Κουρουτών Δήμου Αμαρίου».
 2. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών του έργου: «Εκτέλεση εργασιών από τους Ο.Τ.Α. της χώρας για την
  αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας – υποέργο: Κατασκευή Δικτύου Ύδρευσης και Επισκευή Δεξαμενών Ύδρευσης στην Κοινότητα
  Κουρουτών Δήμου Αμαρίου».
 3. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου: «Εκτέλεση εργασιών από τους Ο.Τ.Α. της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας – υποέργο: Κατασκευή Δικτύου Ύδρευσης και Επισκευή Δεξαμενών Ύδρευσης στην Κοινότητα Κουρουτών Δήμου Αμαρίου».
 4. Συγκρότηση Επιτροπής Χαρακτηρισμού Εδάφους του έργου: «Εκτέλεση εργασιών από τους Ο.Τ.Α. της χώρας για την αντιμετώπιση του
  φαινομένου της λειψυδρίας – υποέργο: Κατασκευή Δικτύου Ύδρευσης και Επισκευή Δεξαμενών Ύδρευσης στην Κοινότητα Κουρουτών Δήμου Αμαρίου».
 5. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού της χώρας, υποέργο: «Αποκαταστάσεις Ζημιών Οδικού Δικτύου Δήμου Αμαρίου».
 6. Αναμορφώσεις Προϋπολογισμού.
 7. Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης Αποτελεσμάτων Προϋπολογισμού: 2 ου Τριμήνου 2022.