ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμαρίου

Την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρίου.

Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα στις 18:00, με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμαρίου Έτους 2024.
 2. Παράταση Προθεσμίας του έργου: «Δίκτυα Αποχέτευσης και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμών: Γερακαρίου, Μεσονησίων και Ελενών», προϋπολογισμού 70.000,00 €.
 3. Παράταση Προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικής Οδού στην Κοινότητα Γερακαρίου Δήμου Αμαρίου», προϋπολογισμού 160.000,00 €.
 4. Παράταση Προθεσμίας του έργου: «Εκτέλεση Έργων από τους Ο.Τ.Α. της Χώρας για την Αντιμετώπιση του Φαινομένου της Λειψυδρίας, υποέργο: Επέκταση Δικτύου Ύδρευσης και Κατασκευή Δεξαμενής Ύδρευσης», προϋπολογισμού 200.000,00 €.
 5. Παράταση Προθεσμίας του έργου: «Έργα Υποδομής – Αντιπλημμυρικά Έργα – Αποκαταστάσεις Ζημιών του Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Κρήτης, υποέργο (νέο): Ανάπλαση Δρόμων σε Τ.Κ. του Δήμου Αμαρίου», προϋπολογισμού 200.000,00 €.
 6. Παράταση Προθεσμίας του έργου: «Ανάπλαση Πλατειών και Κεντρικής Οδού Οικισμού Βολεώνων», προϋπολογισμού 170.560,00 €.
 7. Έγκριση 2 ου ΑΠΕ του έργου: «Βελτίωση Πρόσβασης σε Γεωργική Γη και Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις του Δήμου Αμαρίου», προϋπολογισμού 2.532.716,39 €.
 8. Έγκριση 1 ου ΑΠΕ του έργου: «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικής Οδού στην Κοινότητα Γερακαρίου Δήμου Αμαρίου», προϋπολογισμού 160.000,00 €.
 9. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση Αύλειων Χώρων και Επισκευή – Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Δήμου Αμαρίου», προϋπολογισμού 200.000,00 €.
 10. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Έργα Υποδομής – Αντιπλημμυρικά Έργα – Αποκαταστάσεις Ζημιών του Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Κρήτης, υποέργο (νέο): Ανάπλαση Πλατειών σε Τ.Κ. του
  Δήμου Αμαρίου», προϋπολογισμού 220.000,00 €.
 11. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Αντιστήριξη Οδού με Συστοιχία Πασσάλων στην Τ.Κ. Μέρωνα Δήμου Αμαρίου», προϋπολογισμού 920.000,00 €.
 12. Έγκριση Σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας της Πράξης με Τίτλο: «Πολιτισμικό Εκθετήριο Καλλιτεχνικής Παραγωγής του
  Καλλιτέχνη Μανόλη Νουκάκη».
 13. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών του έργου: «Αντικατάσταση Αγωγών Μεταφοράς Νερού και Επισκευή Δεξαμενών στους Οικισμούς: Δρυγιές και Άνω Μέρος», προϋπολογισμού 207.000,00 €.
 14. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου: «Αντικατάσταση Αγωγών Μεταφοράς Νερού και Επισκευή Δεξαμενών στους Οικισμούς: Δρυγιές και Άνω Μέρος», προϋπολογισμού 207.000,00 €.
 15. Συγκρότηση Επιτροπής Χαρακτηρισμού Εδάφους του έργου: «Αντικατάσταση Αγωγών Μεταφοράς Νερού και Επισκευή Δεξαμενών
  στους Οικισμούς: Δρυγιές και Άνω Μέρος», προϋπολογισμού 207.000,00 €.
 16. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών του έργου: «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων», προϋπολογισμού 14.301,74 €.
 17. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου: «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων», προϋπολογισμού 14.301,74 €.
 18. Συγκρότηση Επιτροπής Χαρακτηρισμού Εδάφους του έργου: «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων», προϋπολογισμού 14.301,74 €.
 19. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών του έργου: «Αποκατάσταση Οδικού Δικτύου και Βελτίωση Κυκλοφοριακών Συνθηκών Περιφέρειας Δήμου Αμαρίου», προϋπολογισμού 45.000,00 €.
 20. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου: «Αποκατάσταση Οδικού Δικτύου και Βελτίωση Κυκλοφοριακών Συνθηκών Περιφέρειας Δήμου Αμαρίου», προϋπολογισμού 45.000,00 €.
 21. Συγκρότηση Επιτροπής Χαρακτηρισμού Εδάφους του έργου: «Αποκατάσταση Οδικού Δικτύου και Βελτίωση Κυκλοφοριακών Συνθηκών Περιφέρειας Δήμου Αμαρίου», προϋπολογισμού 45.000,00 €.
 22. Έγκριση Επαναπροκήρυξης Πρόσληψης Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) Ανταποδοτικού Χαρακτήρα.
 23. Ορισμός Εκπροσώπων του Δήμου Αμαρίου στις Γενικές Συνελεύσεις της «ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής
  Αυτοδιοίκησης».
 24. Ορισμός Εκπροσώπων του Δήμου Αμαρίου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης Συμβάσεων του «Δικτύου Ιδαίων».
 25. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 35/10.03.2020 Απόφασης Δ.Σ. περί Σύστασης Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας.
 26. Διαγραφές Τελών.
 27. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού.