ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Τέσσερις νέες οργανικές θέσεις ειδικευόμενων ιατρών Γενικής Ιατρικής στο Γενικό Νοσοκομείου Ρεθύμνου

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας Π.Ε. Ρεθύμνης ανακοινώνει ότι με την αρ.Γ2α/75367/2022 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 777Β΄/2023), έγινε μεταφορά/μετατροπή τεσσάρων (4) οργανικών θέσεων ειδικευόμενων ιατρών ειδικότητας Γενικής Ιατρικής στο Γενικό Νοσοκομείου Ρεθύμνου, οι οποίες έχουν συσταθεί με την υπό στοιχεία Α3β/οικ.9688/09/06/1989 (Β΄484) κοινή Υπουργική Απόφαση.

Από τις θέσεις αυτές νεοσυσταθείσες είναι οι εξής:

  • Δύο (2) οργανικές θέσεις ειδικευόμενων ιατρών ειδικότητας Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας του ίδιου Νοσοκομείου, το οποίο έχει οριστεί κατάλληλο να παρέχει ένα χρόνο ειδίκευσης σύμφωνα με την αρ.Γ4β/ΓΠ/οικ. 24591/15 (ΦΕΚ 729/Β΄/2015) Υπουργική Απόφαση.
  • Μία (1) οργανική θέση ειδικευόμενου ιατρού ειδικότητας Νεφρολογίας του ίδιου Νοσοκομείου, το οποίο έχει οριστεί κατάλληλο να παρέχει ένα χρόνο ειδίκευσης σύμφωνα με την αρ.Γ4β/ΓΠ/οικ. 24609/15 (ΦΕΚ 627/Β΄/2015) Υπουργική Απόφαση.
    Η πλήρωση των θέσεων αυτών, σε πρώτη φάση και εφόσον ο αριθμός των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων ιατρών είναι μεγαλύτερος του αριθμού των θέσεων, θα γίνει με κλήρωση.

Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από 03-04-2023 έως και 18-04-2023 έως τις 24:00π.μ. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με επισύναψη των απαραίτητων δικαιολογητικών, στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης (www.crete.gov.gr) ακολουθώντας τον σύνδεσμο ψηφιακές υπηρεσίες → on line αιτήματα με χρήση των προσωπικών κωδικών taxis net, η αίτηση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς όταν λάβει και αυτόματα αριθμό πρωτοκόλλου.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά και η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση βρίσκονται αναρτημένα στην ίδια ιστοσελίδα ακολουθώντας τον σύνδεσμο: ενημέρωση → Δημόσια Υγεία → ιατροί ειδικότητες → έντυπα αιτήσεων ιατρών για απόκτηση ειδικότητας.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 28-04-2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00μ.μ. στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοιν. Μέριμνας Π.Ε. Ρεθύμνης (Ζαμπελίου 34, τηλ. 28313-43307), ενώπιον Επιτροπής που θα συγκροτηθεί με απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου και στην οποία θα συμμετέχουν και δύο (2) από τους ενδιαφερόμενους ιατρούς.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές απ΄ όλους τους γιατρούς που πληρούν τις προϋποθέσεις, ανεξάρτητα από το εάν έχουν υποβάλει αίτηση για τοποθέτηση στην ίδια ειδικότητα σε άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν αποσταλεί τα δικαιολογητικά τους στο Υπουργείο Υγείας προκειμένου να εκδοθεί απόφαση τοποθέτησης. Εφόσον εξαχθούν με επιτυχή σειρά από την κληρωτίδα θα ακυρωθούν οι αιτήσεις τους στα άλλα Νοσοκομεία, ενώ δεν ακυρώνονται εφόσον δεν αναδειχτούν υποψήφιοι από την κλήρωση και το είχαν δηλώσει ρητά στην Υπηρεσία μας.

Όσοι ιατροί δεν αναδειχτούν για την κάλυψη της θέσης, ανάλογα με την σειρά κλήρωσης διαμορφώνουν την νέα λίστα αναμονής, με την προϋπόθεση ότι το ενδιαφέρον τους να παραμείνουν στην νέα σειρά το είχαν δηλώσει γραπτά πριν την κλήρωση.