ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Τρεις προσλήψεις στο Ρέθυμνο

ypa

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και ειδικευμένων εργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης Προγραμματικών Συμβάσεων και Μνημονίων, για τις ανάγκες του έργου «Συστηματική Ανασκαφική έρευνα στη θέση «Καλό Χωράφι» Σισσών Μυλοποτάμου Π.Ε. Ρεθύμνου» – Προγραμματική Σύμβαση.

  • 1 ΠΕ Αρχαιολόγων
  • 1 ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης και ελλείψει αυτού ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
  • 1 ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν σφραγίδα ταχυδρομείου έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στο Ρέθυμνο στην διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου, Αρκαδίου 214, Ρέθυμνο Τ.Κ. 74131, (υπόψη κ. Γεωργίου Αποστολάκη και κας Ανδρομάχης Κατσιμάνη, τηλ. επικοινωνίας: 28310 23653), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) την εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας στο Ρέθυμνο (ημερομηνίες αιτήσεων, από 20-07-2016 έως και 26-07-2016).

Ολόκληρη η προκήρυξη.