ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗ

Δημόσια Πρόσκληση για την πλήρωση της θέσης του Εκτελεστικού Διευθυντή του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η δημόσια πρόσκληση για την πλήρωση, με επιλογή, της θέσης του Εκτελεστικού Διευθυντή του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Δικαίωμα συμμετοχής στην πρόσκληση έχουν:

α) δημόσιοι υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου που ανήκουν οργανικά στο Α.Ε.Ι.,
β) δημόσιοι υπάλληλοι άλλων φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του νόμου 4270/2014 (Α’ 143) και
γ) ιδιώτες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην πρόσκληση, στη διεύθυνση elproto-dmp@hmu.gr.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η 22 α Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

Για αναλυτικές πληροφορίες, δείτε την πρόσκληση στον σύνδεσμο: https://hmu.gr/proclamation/?id=199.