ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Δράση του Αναπτυξιακού Ο.Τ.Α. «ΡΙΘΥ» για την προώθηση της «Βιώσιμης Γαλάζιας Οικονομίας» στο Ρέθυμνο

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης – ΡΙΘΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. έπειτα από διαβούλευση συνεργάζεται για τη δημιουργία Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) με τον Δήμο Ρεθύμνου και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνης, προκειμένου να υποβάλει κοινή πρόταση στην πρόσκληση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ, του προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2021 – 2027».

Η πρόσκληση δημοσιεύτηκε 07/09/2023 και αφορά την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ), στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 3 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΙΑΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ, ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ».

Ως προς την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού η δράση αυτή παρέχει τη δυνατότητα για μετάβαση σε μια Βιώσιμη Γαλάζια Οικονομία που αφορά πιο συγκεκριμένα την αλιεία, τις υδατοκαλλιέργειες, τον παράκτιο τουρισμό, τις θαλάσσιες μεταφορές, τις λιμενικές δραστηριότητες και τη ναυπηγία. Στόχος είναι η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης μέσω της πρόληψης της θαλάσσιας ρύπανσης, διατηρώντας την βιοποικιλότητα αποφέροντας έτσι σημαντικά περιβαλλοντικά, οικονομικά, πολιτιστικά και κοινωνικά οφέλη.

Πέραν λοιπόν του «πράσινου» ενδιαφέροντος, το Ρέθυμνο έχει το πλεονέκτημα να υποστηρίξει και ένα «γαλάζιο» μέλλον με υγιείς θάλασσες ακολουθώντας την κατεύθυνση των στόχων που τίθενται στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 3 και αφορούν σε:

  • Αύξηση της ανθεκτικότητας και ενίσχυση της τοπικής οικονομίας στοχευμένων περιοχών με γνώμονα τη γαλάζια ανάπτυξη και την ανάπτυξη μηχανισμών διακυβέρνησης σε τοπικό επίπεδο.
  • Προώθηση του καινοτόμου και έξυπνου μετασχηματισμού του τοπικού παραγωγικού συστήματος με την ενίσχυση και διαφοροποίηση της τοπικής παραγωγής στη βάση της έξυπνης εξειδίκευσης.
  • Ενδυνάμωση της νησιωτικής και παράκτιας επιχειρηματικότητας και των τοπικών συνεργατικών σχημάτων.
  • Ανάπτυξη και εφαρμογή νέων ιδεών που αντιμετωπίζουν κοινωνικές ανάγκες, προωθούν την ένταξη και ωφελούν την τοπική κοινωνία ενισχύοντας την ικανότητά της να δρα.