ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Ευρωπαϊκή Ακαδημία εκπαίδευσης επαγγελματιών κοινωνικής πρόνοιας, σχετικά με ηλικιωμένους έχοντες διαταραχές όρασης και ακοής

Η σημαντικότερη αιτία των αισθητηριακών διαταραχών σε άτομα άνω των 60 ετών είναι η διαδικασία της γήρανσης. Το αυξανόμενο προσδόκιμο ζωής και ο αριθμός ηλικιωμένων στην Ευρώπη σημαίνει ότι ένας ολοένα μεγαλύτερος αριθμός ατόμων επηρεάζεται από προβλήματα όρασης και ακοής. Επομένως, είναι απαραίτητη η ευρύτερη ευαισθητοποίηση σχετικά με τα προβλήματα και τις πιθανές λύσεις τους έτσι ώστε να διαφυλαχθεί η ποιότητα ζωής του ατόμου αλλά και να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες για την κοινωνική του απομόνωση.

Ως εκ τούτου, η βασική πρόκληση που σχετίζεται με την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων με αναπηρία είναι η κατάρτιση και οι δεξιότητες των επαγγελματιών που εργάζονται σε υπηρεσίες φροντίδας που απευθύνονται στη συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα.

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα SENSNET

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα SENSNET αναπτύσσεται και υλοποιείται από επτά (7) εταίρους σε επτά διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες: Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ολλανδία, Ιταλία, Βουλγαρία και Ηνωμένο Βασίλειο. Οι εταίροι του προγράμματος είναι μέλη των ευρωπαϊκών δικτύων ENVITER και HIPEN – προγράμματα για τη συνεχή συνεργασία και ανταλλαγή τεχνογνωσίας εντός της Ε.Ε. – και αντιπροσωπεύουν επαγγελματίες και ειδικούς που δραστηριοποιούνται σε 21 χώρες της Ε.Ε. στο πεδίο των αισθητηριακών διαταραχών και συγκεκριμένα σε ηλικιωμένους με προβλήματα όρασης και /ή ακοής.

Το επαγγελματικό πεδίο το οποίο αφορά το πρόγραμμα SENSNET είναι εργαζόμενοι σε κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων, κοινωνικοί λειτουργοί, φροντιστές ηλικιωμένων, θεραπευτές ηλικιωμένων, παθολόγοι, νοσηλευτές, νοσηλευτές που παρέχουν κατ’ οίκον νοσηλευτική φροντίδα αλλά και επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες για την υποστήριξη ηλικιωμένων ατόμων με αισθητηριακές διαταραχές.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κατάρτισης για την Απασχόληση (ECTE), κύριος συντελεστής του προγράμματος SENSNET, συμμετέχει στην υλοποίηση του προγράμματος με τις παρακάτω δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, υλοποιεί

  • τον σχεδιασμό ενός μεθοδολογικού οδηγού για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης που απευθύνεται σε επαγγελματίες του χώρου.
  • την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για επαγγελματίες που εργάζονται με ηλικιωμένα άτομα με προβλήματα όρασης και /ή ακοής. Συγκεκριμένα, την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού σχετικό με την ακοομετρία και ακουστική, την αποκατάσταση των ηλικιωμένων με προβλήματα όρασης και /ή ακοής σε επαγγελματικό και κοινωνικό επίπεδο (πρόσβαση στον πολιτισμό, στην κοινωνία της πληροφορίας και στα μέσα επικοινωνίας) αλλά και την καλυτέρευση της καθημερινής τους ζωής.
  • τη δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής εκμάθησης για επαγγελματίες που εργάζονται με ηλικιωμένα άτομα με προβλήματα όρασης και /ή ακοής.
  • προγράμματα κατάρτισης για επαγγελματίες.

Συνοψίζοντας, λοιπόν, τα σημαντικότερα αξιολογικά αποτελέσματα και οφέλη του προγράμματος SENSNET είναι:

  • Η δημιουργία Ευρωπαϊκής Ακαδημίας με ειδίκευση στην εκπαίδευση επαγγελματιών που εργάζονται με ηλικιωμένα άτομα με προβλήματα όρασης και /ή ακοής.
  • Η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής κοινότητας επαγγελματιών που εργάζονται με ηλικιωμένα άτομα με προβλήματα όρασης και /ή ακοής.
  • Η διεύρυνση της ήδη υπάρχουσας γνώσης με σκοπό την ακριβέστερη κατάρτιση των επαγγελματιών του χώρου.
  • Η βελτίωση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών που συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και
  • Η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την κατάρτιση των επαγγελματιών που εργάζονται με ηλικιωμένα άτομα με προβλήματα όρασης και /ή ακοής.

Τα προσδοκώμενα αποτέλεσμα για τις εν λόγω επαγγελματικές ομάδες είναι η βελτίωση των επαγγελματικών τους προσόντων και δεξιοτήτων πάνω στο πεδίο των αισθητηριακών διαταραχών, ιδιαίτερα σε αυτές της ακοής και όρασης.

Τέλος, με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι ωφελούμενοι επαγγελματίες θα αποτελέσουν μέρος της ευρωπαϊκής μαθησιακής κοινότητας επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται με ηλικιωμένα άτομα με προβλήματα όρασης και / ή ακοής.

Περισσότερες πληροφορίες: www.ecte.gr.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια των στρατηγικών συμπράξεων του ERASMUS+.