ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗ

Μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης (20/12)

Μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου, θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 12:00, στο Ηράκλειο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ – αίθουσα ΜΙΝΩΣ – οδός Υγείας αριθμ. 2), σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020, την Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 77146/2021 (ΦΕΚ 5816/Β/11-12-2021) ΚΥΑ με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00», και την αριθμ. 642/24-09-21 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως ισχύει), είναι:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη

Β. Απάντηση σε Επερωτήσεις Περιφερειακών Συμβούλων :

Β1. της παράταξης «Η ΚΡΗΤΗ ΜΠΡΟΣΤΑ» με Θέμα: «Αναζήτηση των ευκαιριών και ενημέρωση των ενδιαφερομένων σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο και την παροχή ίσων ευκαιριών στελέχωσης των Τεχνικών Υπηρεσιών και των Υπηρεσιών Δόμησης της Αυτοδιοίκησης στην Κρήτη».

1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.1 Εκτέλεση Προϋπολογισμού ΠΚ και ΠΕ Γ΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2021, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ.

(εισηγητής ο κ. Κακογιαννάκης Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών ΠΚ)

1.2 Εφαρμογή του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2022 στην Περιφέρεια Κρήτης, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ.

  – (εισηγητής ο κ. Φωτάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης  ΠΚ)

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

2.1 Παράταση κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακή σήμανση) για την τοποθέτηση του διαχωριστικού στηθαίου και τις λοιπές εργασίες στον άξονα της αρτηρίας,  στο έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΟΥΝΑΒΩΝ», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κρήτης ΠΚ.

2.2 Παράταση κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακή σήμανση) για αποκλεισμό της Επ. οδού Ηρακλείου – Βιάννου από τον κόμβο Αγίου Σώζοντα (ΧΘ 13+000) έως κόμβο Πεζών (ΧΘ 20+100) για την κατασκευή εργασιών ασφαλτόστρωσης στο έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΟΥΝΑΒΩΝ», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κρήτης ΠΚ.

2.3 Παράταση ισχύος της κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακή σήμανση) για εργασίες εκτός καταστρώματος αρτηρίας – αποκλεισμό λωρίδας βραδυπορίας από ΧΘ 4+400 έως ΧΘ 4+804 αριστερά στο έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΟΥΝΑΒΩΝ», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κρήτης ΠΚ.

2.4 Παράταση ισχύος της  κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακή σήμανση) για την κατασκευή του εγκάρσιου Κ.Ο. 2Χ2 και τις λοιπές εργασίες της αρτηρίας στην περιοχή των κλάδων στο έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΟΥΝΑΒΩΝ»,  Αναδόχου: «ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.» έως 30-04-2022, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κρήτης ΠΚ.

– (εισηγητής των υπ΄ αρ. 2.1 έως 2.4 θεμάτων ο κ. Συριγωνάκης Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου).

  1. ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

3.1 Έγκριση δωρεάς λυόμενου οικίσκου για διεξαγωγή εξετάσεων ανίχνευσης COVID-19,  στον Παγκρήτιο Πολιτιστικό Σύλλογο Ελλήνων Ρομά «Η Ελπίδα», στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας CoViD-19 στην Περιφέρεια Κρήτης», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας ΠΚ

– (εισηγητής ο κ. Βαμβακάς Λάμπρος Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής ΠΚ)

3.2 Έγκριση δωρεάς ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού (υγειονομικού υλικού, φορητού εξοπλισμού ιατρείου – φαρμακείου και υγειονομικού εξοπλισμού εκστρατείας υγείας) στο  Περιφερειακό Τμήμα Ιεράπετρας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας CoViD-19 στην Περιφέρεια Κρήτης, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας ΠΚ

– (εισηγητής ο κ. Βαμβακάς Λάμπρος Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής ΠΚ)

  • ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

4.1 Αποδοχή υλοποίησης ευρωπαικού έργου LIFE20 RElevant Audience Plan Leading to Awareness Network fro Circular Economy Use of Recycled TYre Materials in city, σύμφωνα με την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Ευρωπαϊκών, Διεθνών θεμάτων & Ανάπτ. Συνεργασιών

-(εισηγητής ο κ. Αλεξάκης Γεώργιος  Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ΠΚ)

4.2 Τροποποίηση της αριθμ.: 49/2020 (πρακτ. 7/06-05-2020) απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου περί πρόσληψης προσωπικού με μίσθωση έργου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «DestiMED PLUS, σύμφωνα με την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Ευρωπαϊκών, Διεθνών θεμάτων & Ανάπτ. Συνεργασιών

– (εισηγητής ο κ. Αλεξάκης Γεώργιος  Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ΠΚ)

  • Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των αριθμ. 19/07-10-2021 και 20/04-11-2021 συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 170 παρ. 3 του Ν. 3852/2010.

– (εισηγητής ο κ. Μπαριτάκης Παύλος, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου).

Παρατήρηση:

– Η είσοδος στη δια ζώσης συνεδρίαση επιτρέπεται αυστηρά μόνο στα μέλη και στους συμμετέχοντες του ΠΣ που έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης

– Παρακαλούνται μόνο οι σύμβουλοι οι οποίοι δεν διαθέτουνπιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης να συμμετέχουν στη συνεδρίαση του ΠΣ μέσω τηλεδιάσκεψης.