ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗ

Παρατηρητήριο τουρισμού δημιουργείται στην Κρήτη

Εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για τη δημιουργία  και υποστήριξη του παρατηρητηρίου τουρισμού στην Κρήτη.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της Προγραμματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 100.000 ευρώ  συμπεριλαμβανομένων των λειτουργικών εξόδων κάθε συμβαλλομένου και του ΦΠΑ.

Το Παρατηρητήριο Τουρισμού έχει ως ρεαλιστικό στόχο τη δημιουργία ενός εργαλείου σχεδιασμού, υλοποίησης, παρακολούθησης, αξιολόγησης και επαναδιαμόρφωσης του τουρισμού σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης. Ουσιαστικά, το Παρατηρητήριο αποτελεί ένα σύστημα συλλογής, ταξινόμησης και επεξεργασίας ποσοτικών ροών και στατιστικών στοιχείων, μέσω της σύστασης δυο πυλώνων:

α. Του ανθρώπινου δυναμικού που εμπλέκεται και το υποστηρίζει και
β. του πολύ-επίπεδου μηχανισμού διαβίβασης της πληροφορίας που δημιουργείται. Με τον τρόπο αυτό υποστηρίζεται η αειφορία του τουριστικού προορισμού, ώστε να καταστεί περισσότερο βιώσιμος σε τρεις κομβικές διαστάσεις: οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική.

Το Παρατηρητήριο Τουρισμού της Περιφέρειας Κρήτης, για να λειτουργήσει αποτελεσματικά και να έχει διάρκεια πρέπει να διασφαλίσει μέσα από την προγραμματική σύμβαση με το ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ, την ίδρυση και λειτουργία 2 βασικών δομών. Οι δομές αυτές απαραιτήτως θα παρέχουν τη δυνατότητα προς όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς, πολιτικούς φορείς, αρχές, επιστημονικά ιδρύματα, επιχειρηματίες και μεμονωμένα άτομα να έχουν πρόσβαση σε συνεχή πληροφόρηση για τα κυριότερα στοιχεία που αφορούν το Κρητικό τουριστικό προϊόν.

 1η Δομή: Η κατασκευή και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου αρχείου στοιχείων και πληροφοριών του Κρητικού παραγωγικού τουριστικού κυκλώματος και της διασύνδεσής του με τη δομή της τοπικής οικονομίας και μιας ισχυρής και πλήρους Βάσης Δεδομένων για την τεκμηρίωση όλων των συνιστωσών του Κρητικού τουρισμού και της εγχώριας παραγωγής που συνδέεται με αυτόν.

2η Δομή: Η κατασκευή και λειτουργία ενός μόνιμου Μοντέλου Προβλέψεων για τον τουρισμό της Κρήτης, ως διεθνούς προορισμού, αλλά και για τον εν γένει Ελληνικό τουρισμό σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό και με προσδιορισμένη περιοδική δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του. Τα αποτελέσματα αυτά θα είναι προσβάσιμα σε όλους τους ενδιαφερόμενους.