Σε έκτακτη γενική συνέλευση καλεί η Cretan Lines

Cretan LinesΤο Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτιλιακού Μεταφορικού Συνεταιρισμού CRETAN LINES «ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ – ΡΕΘΥΜΝΟΥ Συν.Π.Ε.», με τη σύμφωνη γνώμη και του Εποπτικού Συμβουλίου, προσκαλεί όλα τα μέλη του, στην έκτακτη απολογιστική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 24-2-2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.30’ π.μ., στο ΣΙΝΕΜΑ «ΠΑΝΤΕΛΗΣ» στην οδό Εμμ. Πορτάλιου στο Ρέθυμνο, σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22, 23 και 34 του Καταστατικού, με τα εξής θέματα:

1. Προ ημερήσιας διάταξης, οριστική έγκριση ή μη, της εγγραφής των νέων μελών Συνεταιρισμού, με βάση την αποδοχή ή μη των αιτήσεών τους, από το Δ.Σ. (άρθρο 6 παρ.2 καταστατικού).
2. Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1 – 31/12/2012.
3. Έκθεση ελέγχου Εποπτικού Συμβουλίου και ανάγνωση πορίσματος Ορκωτών ελεγκτών, για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1 – 31/12/2012.
4. Ενημέρωση και εισήγηση με βάση τα οικονομικά δεδομένα, για τον μελλοντικό σχεδιασμό και την πορεία του Συνεταιρισμού, σύμφωνα και με την παράγραφο 2 άρθρου 34 του καταστατικού και την παράγραφο 1 άρθρου 11 του Ν.1667/1986 «περί Συνεταιρισμών»
5. Διάφορα θέματα που τυχόν θα προκύψουν, με απόφαση της Γ.Σ.

Σημειώνεται, πως για να ληφθεί απόφαση Γ.Σ. έκτακτης εισφοράς μελών, απαιτείται απαρτία 2/3 των μελών του Συνεταιρισμού και απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.

Εάν η Γ.Σ, λόγω μη απαρτίας δεν πραγματοποιηθεί στις 24-2-2013 (απαιτείται απαρτία ½ του συνόλου των μελών), συγκαλείται εκ νέου, με τα ίδια θέματα, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο την επόμενη Κυριακή 3-3-2013. Εάν και πάλι δεν πραγματοποιηθεί λόγω μη απαρτίας (απαιτείται το 1/5 του συνόλου των μελών), θα πραγματοποιηθεί τελικά, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα, την Κυριακή 10-3-2013 (που απαιτείται μόνο το 5% του συνόλου των μελών).

• Στην Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα αλλά και υποχρέωση να μετέχουν όλοι οι Συνέταιροι μόνο αυτοπροσώπως, με αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας.
• Δεν επιτρέπεται η εκπροσώπηση με εξουσιοδότηση ή δια πληρεξουσίου αντιπροσώπου.
• Μπορούν να εγγραφούν μέλη και να συμμετέχουν στη Γ.Σ., όσοι επιθυμούν να αγοράσουν μια τουλάχιστον υποχρεωτική μερίδα των 100 ευρώ, μέχρι και το Σάββατο 23-02-2013, που το Δ.Σ. θα συνεδριάσει για την αποδοχή ή μη της εγγραφής.
• Τα Νομικά Πρόσωπα – μέλη του Συνεταιρισμού, παρίστανται στη Γενική Συνέλευση δια του νομίμου εκπροσώπου τους, ή δια αντιπροσώπου που εξουσιοδοτείται προς τούτο από τα αρμόδια όργανα αυτών. Σε κάθε περίπτωση προσκομίζει σχετικό θεωρημένο έγγραφο. Στην περίπτωση κατά την οποία Συνέταιρος μετέχει στην Γενική Συνέλευση και ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Νομικού Προσώπου ή περισσοτέρων του ενός Νομικών Προσώπων με έδρα την Ελλάδα, ψηφίζει αντίστοιχα μόνο μέχρι πέντε φορές, για τις ιδιότητες που κατέχει.

Διευκρινίζεται, πως λόγω των προαναφερθέντων ποσοστών απαρτίας 1ης και 2ης Γ.Σ., εκτιμάται ότι τελικά θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε η 3η κατά σειρά έκτακτη Γ.Σ., την Κυριακή 10-03-2013 (που απαιτείται απαρτία μόνο 150 μελών, 3.000 περίπου χ 5%)

Για τις ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ – ΡΕΘΥΜΝΟΥ Συν.Π.Ε.
«CRETAN LINES»