Την Παρασκευή 29-11-2019 και ώρα 18:00 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμαρίου με τα παρακάτω θέματα:

-Έγκριση ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης του Δήμου Αμαρίου έτους 2020:
Α. Προϋπολογισμού οικ.έτους 2020.
Β. Στοχοθεσίας 2020.

1. Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 1.100.000,00 € σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε., διάθεσης ισόποσης πίστωσης και μεταβίβασής της στο Δήμο Αμαρίου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης για την υλοποίηση του έργου: «Αποκαταστάσεις ζημιών δημοτικής οδοποιίας Δήμου Αμαρίου που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες του Φεβρουαρίου 2019» και ένταξη του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2020 του Δήμου Αμαρίου.

2. Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 900.000,00 € σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε., διάθεσης ισόποσης πίστωσης και μεταβίβασής της στο Δήμο Αμαρίου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης για την υλοποίηση του έργου: «Αποκαταστάσεις ζημιών δημοτικής οδοποιίας Δήμου Αμαρίου στο τμήμα από τον οικισμό Πλατάνια έως την Επ. Οδό 13 (Φουρφουρά) που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες του Φεβρουαρίου 2019» και ένταξη του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2020 του Δήμου Αμαρίου.

3. Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας, μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Αμαρίου, για την υλοποίηση της πράξης: «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΕΡΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ».

4. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: Αγροτική Οδοποιία Δήμου Αμαρίου».

5. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Αναβάθμιση και Συντήρηση Σχολικών Κτηρίων του Δήμου Αμαρίου».

6. Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών Δρόμων Δήμου Αμαρίου».

7. Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Δημοτική Οδοποιία Δήμου Αμαρίου».

8. Τροποποίηση της 86/2019 Απόφασης του Δ.Σ. με θέμα: «Αποδοχή Συμμετοχής και Έγκριση Υποβολής Πρότασης στην Πρόσκληση IV με τίτλο: «Κατασκευή, Επισκευή και Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων των Δήμων» του Προγράμματος «Φιλόδημος II», του Υπουργείου Εσωτερικών.

9. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και αντίστοιχη Αναμόρφωση Προϋπολογισμού της πράξης με τίτλο: «Αντικατάσταση και Επέκταση Δικτύων Ύδρευσης στους Οικισμούς Βισταγή, Βρύσες, Μέρωνας, Μοναστηράκι, Νίθαυρη και Οψιγιάς Δήμου Αμαρίου».

10. Έγκριση Υποβολής Πρότασης στην Πρόσκληση με τίτλο: «Δράσεις Στρατηγικής ΟΧΕ περιοχών φυσικού κάλλους UNESCO – Ομάδα Α’» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» της Περιφέρειας Κρήτης.

11. Έγκριση Υποβολής Πρότασης Χρηματοδότησης στην Πρόσκληση ΕΤΠΑ 44 με τίτλο: «Ενίσχυση Εφαρμογών στον Τομέα του Ηλεκτρονικού Πολιτισμού και Τουρισμού (τομέων της RIS crete)» του ΕΠ Κρήτης.

12. Γνωμοδότηση του Δ.Σ. σχετικά με Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Α/μιας και Β/μιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρίου για το σχολικό έτος 2020 – 2021.

13. Ορισμός Εκπροσώπου στο «Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών της Ελλάδας Περιόδου 1940 – 1945 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΑ».

14. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον κ. Μπικάκη Ανδρέα του Κων/νου κάτοικο Κοινότητας Νίθαυρης.