Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο στο Φουρφουρά Αμαρίου

Στο Κοινωνικό και Πολιτιστικό Κέντρο στον Φουρφουρά του Δήμου Αμαρίου θα πραγματοποιηθεί η επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, την  Τετάρτη 18 Απριλίου στις 2 το μεσημέρι.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) είναι τα εξής:

1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Κρήτης και των Περιφερειακών Ενοτήτων για το έτος 2012, από διάφορες πηγές χρηματοδότησης (Κ.Α.Π., ίδια έσοδα, ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ./Οδικό Δίκτυο, Τακτική επιχορήγηση Ο.Σ.Κ., Τ.Ε.Ο. κ.λ.π.), σύμφωνα με το αριθμ. 14247/5697/9-4-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Κρήτης – Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής και τους συνημμένους σε αυτό πίνακες.
(Εισηγητές: ο Περιφερειάρχης Κρήτης και οι Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων).

1.2. Τροποποίηση της με αριθμ. 34/2011 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου, ως προς τον ορισμό υπολόγων διαχειριστών υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης για τα δημόσια έργα που δεν έχουν γίνει πληρωμές, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 26293/11180/27-03-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού – Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων.
(Εισηγητής ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Αρναουτάκης Σταύρος).

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

2.1. Τροποποίηση του άρθρου 2 της από 1-7-2009Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης (ως καθολικός διάδοχος της Ν.Α. Λασιθίου) και του Δήμου Αγίου Νικολάου, για την «Κατασκευή Στεγάστρου στο γήπεδο Κριτσάς Δήμου Αγίου Νικολάου», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 85/12-3-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου.

2.2. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Σητείας για την επίβλεψη των έργων: α) Ανόρυξη γεώτρησης στη θέση «Μελιτερό» Γούδουρα, β) Ανόρυξη γεώτρησης στη θέση «Παπά Κεφάλα» Χανδρά και γ) Ανόρυξη γεώτρησης στη θέση «Κατωφύγι» Απιδίων, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 4632/30-03-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου.
(Εισηγητής των αριθμ. 2.1 και 2.2 θεμάτων ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου κ. Νίκος Καστρινάκης).

3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

3.1. Ψήφιση 2ης Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης και των Π.Ε. Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου οικονομικού έτους 2012, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.:16760/7097/30-3-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού Περιφέρειας Κρήτης, τις σχετικές εισηγητικές εκθέσεις των Διευθύνσεων Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Ρεθύμνου, Χανίων και Λασιθίου και τη με αριθμ. 147/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

3.2. Συμψηφισμός μέρους ή όλου του ποσού των 99.750 € με το ύψος της αξίας των μεταβιβαζόμενων μετοχών από την Περιφέρεια στους Δήμους – Μετόχους της «Αναπτυξιακής Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.» Π.Ε. Λασιθίου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 19038/2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου, τις αριθμ. 74/2011 και 125/2011 σχετικές αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου και τη με αριθμ. 90/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
(Εισηγήτρια των αριθμ. 3.1 και 3.2 θεμάτων η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου κα Μαρία Λιονή).

3.3. Τροποποίηση της αριθμ. 130/2011 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά: «Τροποποίηση της με αριθμ. 48/2011 Απόφασης Π.Σ. για τη συγκρότηση της Επιτροπής της παρ. 4 του άρθρου 13 του Π.Δ. 242/1996: «Καθορισμός προϋποθέσεων, τρόπου και διαδικασίας για την εκμίσθωση, τη δωρεά, την παραχώρηση της χρήσης, την εκποίηση, τη μίσθωση και την αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων για την Π.Ε. Ηρακλείου», ως προς την αντικατάσταση μέλους της επιτροπής με τον αναπληρωτή του και του γραμματέα με τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 30468/12929/30-03-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού – Τμήμα Προμηθειών.
(εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηρακλείου κ. Ευριπίδης Κουκιαδάκης).

4. ΘΕΜΑΤΑ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

4.1. Συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. 2323/1995 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, έργο της οποίας είναι η έκφραση γνώμης: α) για ίδρυση, μετακίνηση και κατάργηση Λαϊκών αγορών και β) για τον καθορισμό του αριθμού των προς διάθεση Λαϊκών αγορών, στην Π.Ε. Ηρακλείου,σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 1740/23-03-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ηρακλείου – Τμήμα Εμπορίου.
(εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηρακλείου κ. Ευριπίδης Κουκιαδάκης).

5. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

5.1. Έγκριση προγράμματος δασικών Έργων – Εργασιών και μελετών της Διεύθυνσης Δασών Ηρακλείου έτους 2012, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 230/16-01-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Ν. Ηρακλείου.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηρακλείου κ. Ευριπίδης Κουκιαδάκης).

5.2. Έγκριση προγράμματος Έργων – Εργασιών της Διεύθυνσης Δασών Λασιθίου έτους 2012, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 242/19-01-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Λασιθίου.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου κ. Νίκος Καστρινάκης).

5.3. Έγκριση προγράμματος Έργων – Εργασιών της Διεύθυνσης Δασών Χανίων έτους 2012, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 1735/12-03-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Χανίων.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χανίων κ. Απόστολος Βουλγαράκης).

5.4. Αποδοχή υλοποίησης του έργου CRISI PLUS του διαπεριφερειακού προγράμματος INTERREG IVC και υπογραφή της εταιρικής Συμφωνίας, σύμφωνα με την αριθμ. 853/5-4-2012 συνημμένη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ρεθύμνου.
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου κα Μαρία Λιονή).

5.5. Αποδοχή υλοποίησης του έργου eEnviPer του Προγράμματος Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την «Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία 2007-2013» και υπογραφή της εταιρικής Συμφωνίας, σύμφωνα με τη συνημμένη σχετική εισήγηση.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χανίων κ. Νίκος Καλογερής).

5.6. Υποβολή Προτάσεων στο πλαίσιο της 3ης πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013»:
Α) «Σύστημα Νησιωτικών Θεματικών Τουριστικών προτάσεων σε Ελλάδα και Κύπρο» και διακριτικό τίτλο ΣΥΝΘΕΤΩ ,σύμφωνα με τη συνημμένη σχετική εισήγηση.
Β) «Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας, Τεχνολογική Αναβάθμιση και Ανάπτυξη Τεχνογνωσίας στο τομέα των ΑΠΕ στα μη διασυνδεδεμένα νησιά Κρήτη, Κύπρος και Δωδεκάνησα» και διακριτικό τίτλο Energy@Clus», σύμφωνα με τη συνημμένη σχετική εισήγηση.
Γ) «Προώθηση και προστασία των προϊόντων Π.Ο.Π.»,σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση.
Δ) «Ανάπτυξη κρουαζιέρας σε Κρήτη, Αιγαίο και Κύπρο»,σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση.