ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗ

Συνάντηση για την εκπόνηση ειδικών μελετών για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Κρήτης

Συνάντηση στην έδρα της Περιφέρειας πραγματοποιήθηκε μεταξύ αρμοδίων στελεχών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού με στελέχη της μελετητικής εταιρίας «ΟΙΚΟΜ Ε.Π.Ε.» που εξειδικεύεται σε περιβαλλοντικά θέματα.

Στην εταιρία «ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ» έχει αναθέσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας βάσει σύμβασης την «εκπόνηση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΕΠΜ) και του Σχεδίου Διαχείρισης (ΣΔ) των προστατευόμενων περιοχών του δικτύου NATURA 2000 της Κρήτης. Στην Ομάδα Έργου συμμετέχουν το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το ΕΛΚΕΘΕ και άλλοι ειδικοί επιστήμονες και συνεργάτες.

Η Μελέτη αφορά στην εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και Σχεδίων Διαχείρισης για 28 Ειδικές Ζώνες Διατήρησης και 26 Ζώνες Ειδικής Προστασίας του Δικτύου Natura 2000 στην Κρήτη. Αποτελεί τμήμα ενός ευρύτερου σχεδιασμού του Υπουργείου περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη δημιουργία ενός Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών. Τα αποτελέσματα του έργου θα χρησιμοποιηθούν από όλες τις αρμόδιες για τις προστατευόμενες περιοχές αρχές (Φορείς Διαχείρισης, ΥΠΕν, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη κλπ). Επίσης θα αποτελούν σημαντική βάση για το Χωροταξικό Σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Τα στελέχη της Ομάδας Μελέτης ζήτησαν μια συνάντηση γνωριμίας με τα αρμόδια στελέχη της Περιφέρειας προκειμένου να ενημερώσουν επί του βασικού πλαισίου υλοποίησης της μελέτης, και να καθοριστεί το πλαίσιο συνεργασίας που περιλαμβάνει καταγραφή δεδομένων, απόψεις και οργάνωση της επικοινωνίας και διαβούλευσης καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησής της.

Τη συνάντηση οργάνωσε και συντόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Ενέργειας Νίκος Καλογερής.

Ο Αντιπεριφερειάρχης δήλωσε ότι «αποτελεί πάγια θέση της Περιφέρειας η ολοκλήρωση των ΕΠΜ και των σχεδίων διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών όπως αποτυπώθηκε και στο πρόσφατο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Κρήτης. Θα συνεργαστούμε με τον ανάδοχο για ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα που θα στοχεύει στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας του νησιού μας. Οι προστατευόμενες περιοχές που αποτελούν το 35% περίπου της περιφέρειάς μας είναι εργαλεία βιώσιμης ανάπτυξης για την Κρήτη και οφείλουμε να τις διαχειριστούμε σωστά ώστε να εξακολουθούν να παίζουν το ρόλο τους για τις επόμενες γενιές χωρίς να υφίστανται αλλοιώσεις και υποβάθμιση λόγω πιέσεων και υπερεκμετάλλευσης από ορισμένους».