ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Συνεδριάζει την Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμαρίου

Την Παρασκευή 27-05-2022 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρίου  με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 της Π.Ν.Π. και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184 παρ.1 του ν.4635/2019.

Ώρα έναρξης της συνεδρίασης 14:00 με τα παρακάτω θέματα:

1. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή και Συντήρηση Χώρου για τη Μεταστέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Αμαρίου».

2. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών του έργου: «Επισκευή και Συντήρηση Χώρου για τη Μεταστέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Αμαρίου».

3. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου: «Επισκευή και Συντήρηση Χώρου για τη Μεταστέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Αμαρίου».

4. Συγκρότηση Επιτροπής Χαρακτηρισμού Εδάφους του έργου: «Επισκευή και Συντήρηση Χώρου για τη Μεταστέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Αμαρίου».

5. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμαρίου 2022 με αντίστοιχη Αναμόρφωση Προϋπολογισμού, στο πλαίσιο ανάθεσης και υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «Εικονικό Ψηφιακό Ταξίδι στην Ιστορία του Δήμου Αμαρίου» προϋπολογισμού 113.708,00 €, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

6. Δέσμευση Κάλυψης Ποσού, εφόσον απαιτηθεί, από ιδίους πόρους του Δήμου, στο πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης της πράξης «Αναβάθμιση και Κατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων σε Οικισμούς του Δήμου Αμαρίου» αποτελούμενη από δύο υποέργα.

7. Αναμορφώσεις Προϋπολογισμού.

8. Επιλογή Προμηθευτή της Προμήθειας: «Προμήθεια Καυσίμων (πετρέλαιο – βενζίνη) Κίνησης, Λιπαντικών, για τα Οχήματα του Δήμου και Πετρελαίου Θέρμανσης για το Δήμο Αμαρίου και τα Νομικά του Πρόσωπα για τα έτη 2022 & 2023», μετά από Διαπραγμάτευση.

9. Επιλογή Υδρονομέα για το Δήμο Αμαρίου, για την Αρδευτική Περίοδο από 1/6/2022 έως 31/10/2022.

10. Κατανομή Πίστωσης στη Σχολική Επιτροπή Α/μιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρίου.

11. Κατανομή Πίστωσης στη Σχολική Επιτροπή Β/μιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρίου.