ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗ

Ενημέρωση για τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις για την αποτροπή πρόκλησης πυρκαγιάς

Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης, ενόψει της τρέχουσας αντιπυρικής περιόδου 2022 και προς αποτροπή πρόκλησης πυρκαγιάς, ενημερώνει για τις ισχύουσες Πυροσβεστικές Διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες:

Α. για τον καθαρισμό των ακάλυπτων χώρων:

οι πολίτες έχουν υποχρέωση μέχρι την 30η Απριλίου 2022 να προβούν

  • σε καθαρισμό ιδιοκτησιών που βρίσκονται εντός σχεδίων και οικισμών,
  • σε υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών,
  • σε κλάδεμα της κόμης των δέντρων και
  • σε απομάκρυνση τυχόν άλλων εύφλεκτων υλικών.

Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων αυτών, προβλέπεται η διαδικασία αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τον οικείο Δήμο και η επιβολή κυρώσεων και πρόστιμων, σύμφωνα με τον  Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

Β. για το κάπνισμα μελισσών, θερμές εργασίες και χρήση ψησταριών:

Απαγορεύεται το κάπνισμα σε κυψέλες μελισσών, η εκτέλεση θερμών εργασιών και η χρήση ψησταριών  από 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους, σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας του Ημερήσιου Χάρτη πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς είναι  3 , 4  ή 5 (κίτρινο, πορτοκαλί ή κόκκινο αντίστοιχα).

Γ. για τα εύφλεκτα υλικά ή ουσίες:

Απαγορεύεται η απόρριψη ή φύλαξη εύφλεκτων υλικών ή ουσιών, εντός δασών ή δασικών εκτάσεων ή και σε απόσταση μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων απ’ αυτές.

Δ. για την καύση χορτολιβαδικών εκτάσεων & βοσκοτόπων

Απαγορεύεται η καύση χορτολιβαδικών εκτάσεων και των βοσκοτόπων. Επιτρέπεται μόνο κατόπιν άδειας της αρμόδιας κατά περίπτωση Υπηρεσίας ή Φορέα (όπως Δασική Υπηρεσία, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου, κ.λπ.).

Ε. για την καύση υπολειμμάτων καλλιέργειας:

Απαγορεύεται η καύση υπολειμμάτων καλλιέργειας καθ’ όλη της διάρκεια του έτους. Επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον υφίσταται σχετική άδεια από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και πληρούνται οι προϋποθέσεις και τα προληπτικά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας.

ΣΤ. για την καύση πολυετών φυτειών:

1. Απαγορεύεται από 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου έκαστους έτους η καύση υπολειμμάτων των κλαδεμάτων σε σωρό στις μόνιμες καλλιέργειες (π.χ. ελαιώνων/αμπελώνων).

2. Επιτρέπεται η καύση υπολειμμάτων των κλαδεμάτων της παρ. 1 κατά τη χρονική περίοδο από 1η Νοεμβρίου εκάστους έτους έως και την 30η Απριλίου του επομένου έτους, σε εκτάσεις που βρίσκονται σε δάση ή δασικές εκτάσεις ή σε ακτίνα τριακοσίων (300) μέτρων από αυτές, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις και τα προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας:

2.1. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να ενημερώνεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία την προηγούμενη ημέρα της καύσης (μετά τη 12η μεσημβρινή), για τις αναμενόμενες καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν την ημέρα της καύσης, προκειμένου να λάβει γνώση σχετικά με τη δυνατότητα διενέργειας της καύσης.

2.2. Η διενέργεια καύσης αποφεύγεται, όταν οι επικρατούσες τοπικές καιρικές συνθήκες την ημέρα της καύσης ευνοούν έναρξη και ταχεία εξάπλωσης πυρκαγιάς.

2.3. Κατά το κόψιμο – κλάδεμα θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ώστε να μην προκαλούνται σπινθήρες από μηχανικά μέσα, όπως καταστροφείς, εξατμίσεις, κ.λπ.

2.4. Τηρούνται ικανές αποστάσεις των προς καύση υλικών από, στύλους και πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στύλους τηλεπικοινωνιών και φωτισμού, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, υγραερίου, υγρών καυσίμων, άλλων εύφλεκτων υλικών και όρια ιδιοκτησίας.

2.5. Δημιουργείται ψιλή ζώνη με άροση ή προωθητήρα πλάτους τουλάχιστον δέκα (10) μέτρων γύρω από την υπό καύση περιοχή, όταν αυτή απέχει λιγότερο από τριακόσια (300) μέτρα από δάση ή/δασικές εκτάσεις και στις λοιπές περιπτώσεις ζώνη τουλάχιστον τριών (3) μέτρων.

2.6. Η υπό καύση έκταση τεμαχίζεται με άροση ή άλλο τρόπο, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχός της, όταν η περιοχή απέχει λιγότερο από τριακόσια (300) μέτρα από δάση ή δασικές εκτάσεις.

2.7. Τηρείται απόσταση της εστίας φωτιάς τουλάχιστον τριών (3) μέτρων από κτιριακές ή άλλες εγκαταστάσεις ή όρια ξένης ιδιοκτησίας.

2.8. Υφίσταται επόπτευση καθ’ όλη τη διάρκεια της καύσης.

2.9. Εξασφαλίζεται επαρκής ποσότητα νερού, τουλάχιστον διακοσίων (200) λίτρων νερού ή άλλων μέσων (υδροφόρων, γεωργικών ελκυστήρων, πτυοσκάπανων κ.λπ.), για την αποτελεσματική καταστολή της φωτιάς, εάν αυτό καταστεί δυνατό.

2.10. Επακολουθεί σβήσιμο της φωτιάς, κάλυψη των υπολειμμάτων της καύσης με αδρανή υλικά και ενδελεχής έλεγχος για διαπίστωση πλήρους κατάσβεσης, ενώ όπου είναι δυνατό να ενσωματώνεται η στάχτη εντός δύο ημερών από την καύση.

Κυρώσεις:

Με την επιφύλαξη διατάξεων που προβλέπουν αυστηρότερες κυρώσεις, στους παραβάτες των ανωτέρω επιβάλλονται τα διοικητικά πρόστιμα του Παρ. Β της  αρ. 19/2020 πυροσβεστικής διάταξης (Β’ 2233), όπως κάθε φορά ισχύει. Επιπλέον, η Πυροσβεστική Υπηρεσία κοινοποιεί τις παραβάσεις στην αρμόδια κατά περίπτωση εποπτεύουσα, αδειοδοτούσα Αρχή για τυχόν δικές της περαιτέρω ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους (όπως Δασική Υπηρεσία, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, κ.λπ.)

Παρακαλούνται οι συμπολίτες μας να σεβαστούν τις απαγορεύσεις για την πρόληψη των πυρκαγιών. Η προστασία της ζωής, της υγείας, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων μας!

Δείτε Οδηγίες Προστασίας από Δασικές πυρκαγιές: https://www.civilprotection.gr/el/dasikes-pyrkagies